HØSTFERI

Rogalands Avis - - Helg -

også vel­dig po­pu­la­ert for beste­for­eld­re med barne­barn! Etter­på kan du gå på trøn­de­lag­tu­net og ste­ke deg en po­tet­puff. Mu­se­et har også leke­plass, hest og vogn og man­ge spen­nen­de hus å ut­fors­ke.

Vi­ten­skaps­sen­te­ret In­spi­ria i Sarps­borg byr også på et rik­hol­dig høst­fe­rie­pro­gram. Kjøp kombi­bil­lett til leke- og svømme­lan­det på Qua­li­ty Ho­tel Sarps­borg, som gjø­res om til Bar­nas ho­tell i høst­fe­rien.

Viten­gar­den på Jaeren i Ro­ga­land blir nok også en barne­fa­vo­ritt i høst­fe­rien. Her kan du ta på en ta­ran­tel­la og stu­de­re krav­len­de kryp, ed­der­kop­per ka­ker­lak­ker og skor­pio­ner fra hele ver­den! Og møte ver­dens størs­te tu­sen­bein. Åpent alle da­ger i høst­fe­rien 10-15.

Vi­ten­fab­rik­ken i Sand­nes vi­ser blant an­net ut­stil­lin­gen «Pro­sjekt Fan­ta­si – bar­nas egne opp­fin­nel­ser», der de vi­ser vin­neride­ene fra en stor na­sjo­nal kon­kur­ran­se. Ikke bare gå på gam­le sti­er! Prøv et nytt tur­om­rå­de, el­ler en ny tur­sti i naer­he­ten av der du bor. På nett­si­den ut.no kan du fin­ne man­ge fine tur­for­slag. El­ler klikk deg inn på lo­ka­l­om­rå­det ditt på kart. finn.no. Zoo­mer du deg inn, kan du se at sti­er i naer­om­rå­det også er av­teg­net. Per­fekt for å tes­te ut nye sti­er og løpe­run­der! Ta med noe godt, og fyr opp et dei­lig bål un­der­veis (husk tørr opp­ten­nings­ved.

Sjekk også hjemme­si­den til din lo­ka­le tu­rist­for­ening. Her kan du fin­ne ut om de til­byr spe­si­el­le høst­fe­rie­ak­ti­vi­te­ter på noen av de lo­ka­le Dnt-hyt­te­ne, og få fle­re tur­tips. Man­ge av Dnt-hyt­te­ne i fjel­let har også sin siste åp­nings­pe­rio­de nå, og fle­re av hyt­te­ne har egne barne­pro­gram.

Der­som va­e­ret er fint er det også ny­de­lig å ta en tur havne­langs, kyst­langs el­ler strand­langs. Gå hele Hav­ne-

Høst­fe­rie er jo egent­lig po­tet­fe­rie! Det kan du bli med på på Folke­mu­se­et, der du får hyp­pe dine egne po­te­ter som du får ta med deg hjem! FOTO: MORTEN BRUN

Kos med en elg i Bjørne­par­ken i Flå, som også har tea­ter

I høst­fe­rien gjø­res Ste­na Li­nes skip om til Bar­nas Båt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.