ETIPS

Rogalands Avis - - Helg -

par­ken kles også i skum­mel høst­drakt, (7.-15. ok­to­ber, fra 10-17) og Kristiansand Dyre­park. Også Hun­der­fos­sen uten­for Lil­le­ham­mer hol­der åpent en­kel­te da­ger, lør­dag 30. sep­tem­ber, samt tirs­dag 3. ok­to­ber, tors­dag 5 ok­to­ber og hel­gen 7.-8. ok­to­ber (11-16). Alle at­trak­sjo­ne­ne, uten­om vann­at­trak­sjo­ne­ne, er åpne. Det blir også Even­tyr­tea­ter på den nye Kongs­gård­sce­nen alle da­ger. Bjør­ne­ne i Bjørne­par­ken i Flå er fort­satt våk­ne, så det er bare å kom­me seg på be­søk, før de går i hi for vin­te­ren! Men alle de and­re dy­re­ne er våk­ne hele året, og in­ne i kro­ko­dille­og slange­sen­te­ret er det all­tid nes­ten tro­pis­ke tem­pe­ra­tu­rer. I høst­fe­rien til­byr de også gra­tis tea­ter og zi­pline, Fore­stil­lin­ger hver dag klok­ken 12.30 og 14.30.

Lange­drag Na­tur­park på Tun­hovd, ikke så langt fra Nes­byen, hol­der åpent hele høst­fe­rien (10-18) med man­ge ak­ti­vi­te­ter. Her kan du blant an­net se elg, ulv, gau­pe, ri på hest og kose med hundre­vis av ka­ni­ner! De ar­ran­ge­rer også ride­leir hele uka, samt fa­mi­lie­leir 2.-5. ok­to­ber.

Nor­dens Ark, den svens­ke dyre­par­ken for ut­ryd­nings­true­de dyr, lig­ger også bare en snau ti­mes kjøre­tur fra Svine­sund. Også den hol­der åpent fra 10-16 hele høst­fe­rien. som danse­sko­le, re­bus­løp og trylle­show. Du kan også bo i en ekte pi­rat­lu­gar!

Pi­ra­te­ne inn­tar også DFDS Sea­ways, og la­ger moro for un­ge­ne på sei­la­set til Kø­ben­havn. Ski­pe­ne har også et eget bas­seng­om­rå­de.

På Co­lor Li­nes Kiel­fer­ge rei­ser bar­na gra­tis i høst­fe­rien. De har bå­de fas­te at­trak­sjo­ner som barne­dis­ko, Aqua­land og Ad­ven­tu­re Pla­net, i til­legg til eks­tra ak­ti­vi­te­ter for uli­ke al­ders­grup­per i fe­rien. For de yngs­te er det Cap­tain Zid­show, mens twe­ens mel­lom 8-12 år kan gå på Show School og ten­årin­ge­ne har sin egen «plaza» der de kan hen­ge.

Også hos Fjord Li­ne sei­ler un­ge­ne med gra­tis i høst­fe­rien, fra Ber­gen og Stav­an­ger til Hirts­hals. Her er det hum­me­ren Fjor­dy som sør­ger for a de mins­te ikke kje­der seg om­bord, med show og ak­ti­vi­te­ter.

El­ler bare ta en dags­tur til Sve­ri­ge el­ler Dan­mark med en av hur­tig­fer­je­ne som tar deg fram og til­ba­ke på da­gen. Et li­te av­brekk fra hver­da­gen gjør uan­sett godt!

På Astrup Fearn­ley-mu­se­et er det fa­mi­lie­om­vis­nin­ger dag­lig i høst­fe­rien. FOTO: YVONNE RUTER/MU­SE­ET

Alle de sto­re for­nøy­el­ses­par­ke­ne hol­der åpent i høst­fe­rien. Tu­sen­fryd i Oslo (30. sep­tem­ber til 9. ok­to­ber). Kon­geDra på et li­te båt­crui­se! De fles­te sto­re ferje­sel­ska­pe­ne har eks­tra til­bud til bar­na i høst­fe­rien. Hos Ste­na Li­ne gjø­res ski­pe­ne som...

Og gra­tis zip-li­ne i høst­fe­rien. FOTO: CHRISTINE BAGLO

FOTO: STE­NA LI­NE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.