Tu­rist i ka­ta­strofe­til­stand

Rogalands Avis - - Helg - Christine.baglo@dags­avi­sen.no

Kraf­ti­ge or­ka­ner og jord­skjelv har ram­met man­ge av ver­dens mest po­pu­la­ere reise­mål den siste ti­den. Det vil de fort­set­te med. Hva bør du som tu­rist ten­ke på?

Det vir­ker jo så eks­tremt usann­syn­lig, og er vel det siste du ten­ker på, når du sit­ter der i pa­ra­di­set med en pa­ra­ply­drink, og det enes­te du be­kym­rer deg for er om det hvi­te sol­brille­skil­let på nesa ser litt rart ut når du kom­mer hjem. Men plut­se­lig skjer det. En dyp rum­ling fra jor­dens ind­re si­ger opp, glass og møb­ler be­gyn­ner å skjel­ve. Er du hel­dig, rek­ker du ak­ku­rat å styr­te ut, el­ler kas­te deg un­der et bord. Jeg har selv opp­levd bå­de eks­tremt dø­de­li­ge or­ka­ner og fle­re jord­skjelv. Det som sit­ter igjen i etter­kant, er at ting skjer ting så van­vit­tig fort!

De fles­te av nord­menns var­me fe­rie­pa­ra­dis lig­ger i bå­de vul­kan-, jord­skjelvog or­kan­bel­ter. Det siste hal­ve året har det blant an­net va­ert jord­skjelv på tu­rist­ste­der i bå­de Mex­i­co, Tyr­kia og på den gres­ke øya Kos. Ka­ri­bia og om­rå­det rundt har va­ert ram­met at fle­re sto­re or­ka­ner. Og det vil skje igjen. Og igjen. Der­for er det vel­dig lurt å ta en li­ten drill med bå­de un­ge­ne og res­ten av fa­mi­li­en, om hva man bør gjø­re i sli­ke si­tua­sjo­ner. Gjør det til en vane å fin­ne det tryg­ges­te ste­det i byg­nin­gen. Og peke hvor de enk­les­te røm­nings­vei­ene er. Det kan red­de liv.

Det­te er det du bør ten­ke på:

Ved or­ka­ner:

■ Hel­dig­vis er or­ka­ner nå sjel­den dø­de­lig og ska­de­lig for tu­ris­ter, for­di de fles­te sto­re reise­mål har til­flukts­rom der tu­ris­te­ne og lo­kal­be­folk­nin­gen blir sam­let. Bruk dem! El­lers bør du søke be­skyt­tel­se i en be­tong­byg­ning langt borte fra kys­ten. Se også opp for sto­re bøl­ger langs kys­ten i etter­kant. ■ Løp ut, om du er på grunn­plan, og søk til­flukt på et åpent sted. Ikke ta heis. Er du høy­ere oppe, søk til­flukt un­der bord el­ler dør­åp­nin­ger, el­ler i kor­ri­do­rer/trappe­opp­gan­ger.

Kjel­le­re er også ofte av de tryg­ge­re ste­de­ne. Kom deg ut så fort som mu­lig når ris­tin­gen stan­ser. Jord­skjelv va­rer sjel­den mer enn ett mi­nutt, men det kan kom­me etter­skjelv som kan få byg­nin­gen til å kol­lap­se. Ikke slå på elek­tris­ke ap­pa­ra­ter, og ikke tenn åpen ild/røyk si­ga­ret­ter, på grunn av fare for gass­lek­ka­sjer.

■ Er du ved stran­den/kys­ten, bør du for­test mu­lig søke opp i høy­den, på grunn av fa­ren for tsu­na­mi­bøl­ger. Der­som land­ska­pet er flatt, bør du løpe til den høy­es­te byg­nin­gen i naer­he­ten, så langt fra kys­ten som mu­lig.

Ved vul­kan­ut­brudd:

■ Det kan stå om mi­nut­ter, om du kom­mer ut for et stort vul­kan­ut­brudd. Opp­hol­der du deg ved fo­ten av en ak­tiv vul­kan, bør du for­hø­re deg med lo­kal­be­folk­nin­gen om ak­tu­el­le røm­nings­vei­er.

■ As­ke og gas­ser kan for­gif­te luf­ten i sto­re om­rå­der rundt. Hold deg in­ne i en trygg byg­ning til du får be­skjed om at det er trygt å gå ut. Be­skytt even­tu­elt luft­vei­er med munn­bind el­ler tøy­styk­ker.

Ved alle ka­ta­strofe­si­tua­sjo­ner:

■ Ta kon­takt med på­rø­ren­de hjem­me så fort som mu­lig. Meld også fra til den nors­ke am­bas­sa­den el­ler kon­su­la­tet.

■ Følg si­tua­sjo­nen på nett/tv/ ra­dio.

■ Unn­gå el­lers unød­ven­dig bruk av mo­bil­te­le­fon, så net­tet ikke over­be­las­tes, og spar strøm. Strøm­men for­svin­ner ofte ved na­tur­ka­ta­stro­fer.

■ Gjem deg og ha fo­kus på å hjel­pe and­re, før du tar fram mo­bi­len for å bli helt på so­sia­le medi­er.

■ Hold deg unna ska­de­de byg­nin­ger som kan kol­lap­se.

■ Ikke drikk vann fra sprin­gen.

De fles­te sto­re reise­mål har til­flukts­rom der tu­ris­te­ne og lo­kal­be­folk­nin­gen blir sam­let ved en even­tu­ell or­kan. På bil­det her­jer or­ka­nen Ma­ria ved Nord-ca­ro­li­nas kyst. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.