TORBJØRN R. HANSEN

Rogalands Avis - - Helg -

Mens de to fi­na­lis­te­ne spil­te fi­nale­match­en i World Cup, var Mag­nus al­le­re­de halv­veis i den sto­re åpne tur­ne­rin­gen på Is­le of Man. Ver­dens­mes­te­ren måt­te seg se slått av ki­ne­sis­ke Bu Xiangz­hi i World Cup, men før det­te inn­traff had­de han vist god form. Det var der­for na­tur­lig at Mag­nus så seg om etter mu­lig­he­ter for å spil­le mer sjakk, og den­ne gan­gen falt val­get på den lil­le øya mel­lom Eng­land i øst, Ir­land i vest og Skott­land i Nord.

Mag­nus er langt fra den enes­te ver­dens­stjer­nen som del­tar i tur­ne­rin­gen. Carua­na, Kram­nik, Anand og Na­ka­mura er noen av de and­re kjen­te nav­ne­ne som er med, og i til­legg til Mag­nus er Nor­ge godt re­pre­sen­tert med Aryan Ta­ri, Jo­han Salo­mon og Jo­han­se­bas­ti­an Chris­ti­an­sen. Mag­nus Carl­sen star­tet opp­skrifts­mes­sig med tre sei­re, og fulg­te der­et­ter opp med én re­mis. Også Aryan Ta­ri har im­po­nert i de inn­le­den­de run­de, med to sei­re og to re­mi­ser. De to re­mis­par­ti­ene var mot de en­gels­ke stjerne­spil­ler­ne Ni­gel Short og Michael Adams. Også Jo­han-se­bas­ti­an Chris­ti­an­sen im­po­ner­te i and­re run­de, da han holdt tid­li­ge­re Vm-ut­ford­rer Peter Leko en­kelt til re­mis.

Selv om det­te er en åpen tur­ne­ring mø­ter selv de bes­te spil­ler­ne vans­ke­lig mot­stand un­der­veis. De er nødt til å ta sjan­ser for å ska­pe vinst­mu­lig­he­ter mot la­ve­re ran­ger­te spil­le­re, og en som har slitt med nett­opp det­te er Vla­di­mir Kram­nik. I lø­pet av de tre førs­te run­de­ne tap­te den nor­malt så so­li­de rus­se­ren hele to par­ti­er.

Siste av to­talt ni run­der spil­les i mor­gen, og kan­skje det­te kan bli Mag­nus førs­te tur­ne­rings­sei­er i 2017. Un­der­veis har han uan­sett vist mye gode sjakk, og i and­re run­de fikk vi se at man ikke nød­ven­dig­vis tren­ger man­ge brik­ker for å snø­re et matt­nett. I slutt­spil­let er det vik­tig å få med kon­gen, men noen gan­ger kan det bli for mye av det gode.

Med få brik­ker igjen på bret­tet skul­le man kan­skje tro at en re­mis var like om hjør­net. Par­ti­et var­te bare ett trekk til, men Mag­nus vant. 49...Se4! Svart tru­er 50...Sg5+ 51.Kh4 Sf3+ 52.Kh3 Th2 matt! Det fin­nes ikke noe for­nuf­tig svar mot den­ne va­ri­an­ten, og si­den 50.g4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.