Ull­mann no­mi­nert til svensk pris

Rogalands Avis - - Kultur -

Linn Ull­manns «De uro­li­ge» er den­ne gang no­mi­nert til en pre­sti­sje­tung, svensk, in­ter­na­sjo­nal lit­te­ra­tur­pris ut­delt av Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Pri­sen de­les ut til «et frem­stå­en­de skjønn­lit­te­ra­ert verk i en pris­ver­dig svensk over­set­tel­se», og pris­pen­ge­ne på 150.000 svens­ke kro­ner skal de­les mel­lom for­fat­ter og over­set­ter. «De uro­li­ge» kap­pes med Gra­ham Swifts «Mödrar­nas sön­dag», Édouard Louis’ «Vål­dets his­to­ria», «Jag bekän­ner» av Jau­me Cab­ré og Rad­ka Dene­mar­kovás «Pen­gar från Hit­ler». Vin­ner kunn­gjø­res i ok­to­ber. «De uro­li­ge» ut­kom i Sve­ri­ge i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.