«Nor­we­gi­an Wood»-si­tar solgt

Rogalands Avis - - Kultur -

Si­ta­ren Ge­or­ge Har­ri­son spil­te «Nor­we­gi­an Wood» på er solgt på auk­sjon.

En halv mil­lion kro­ner måt­te en kjø­per ut med for å sik­re seg Ge­or­ge Har­ri­sons si­tar, som han bruk­te da «Nor­we­gi­an Wood»-lå­ten ble spilt inn i 1965. Har­ri­son skal iføl­ge BBC ha kjøpt det in­dis­ke strenge­in­stru­men­tet i en bu­tikk på Ox­ford Stre­et i Lon­don i 1965, dit det kom fra en an­er­kjent in­stru­ment­ma­ker i Kol­ka­ta.

Har­ri­son «opp­da­get» si­ta­ren i 1965, på set­tet til Beatles’ and­re film ut, «Help!». Det var på «Nor­we­gi­an Wood» at Har­ri­sons for­kja­er­lig­het for ori­en­talsk mys­ti­sis­me først ble kjent, der den akus­tis­ke gi­ta­ren til John Len­non fikk føl­ge det in­dis­ke in­stru­men­tet. Om bru­ken på «Nor­we­gi­an Wood», som er John Len­nons his­to­rie om et ek­te­ska­pe­lig side­sprang, har Har­ri­son ut­talt i «The Beatles Ant­ho­lo­gies»:

– Vi had­de spilt inn bak­grunns­spo­ret til «Nor­we­gi­an Wood» og så det treng­te noe. Vi plei­de van­lig­vis å tit­te i ska­pet for å se om vi kun­ne fin­ne noe, en ny lyd, og jeg pluk­ket opp si­ta­ren – den bare lå der, jeg had­de ikke helt fun­net ut hva jeg skul­le gjø­re med den.

Se­ne­re ga Beatles-med­lem­met si­ta­ren bort til en venn av sin førs­te kone, Pat­ti Boyd. Nav­net på kjø­pe­ren som la inn høy­es­te bud på kle­no­di­et på den ame­ri­kans­ke auk­sjo­nen, er ikke kjent. (NTB)

Ge­or­ge Har­ri­son og si­tar­spil­le­ren Ravi Shan­kar fo­to­gra­fert i 1967, da Har­ri­son vil­le la­ere seg å spil­le på in­stru­men­tet. FOTO: AP

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.