Pro­vo­se­rer i dø­den

Rogalands Avis - - Kultur -

Hugh Hef­ner vil­le be­gra­ves ved si­den av Ma­ri­lyn Mon­roe.

Hugh Hef­ner kla­rer å ska­pe opp­stan­del­se også i dø­den, gjen­nom val­get av grav­sted. Han skal ste­des til hvi­le i grav­kryp­ten ved si­den av Ma­ri­lyn Mon­roe på Westwood Vil­la­ge Me­mo­ri­al Park i Los An­ge­les. Hef­ner møt­te ald­ri den le­gen­da­ris­ke Hol­ly­wood­sex­bom­ben, men hun pry­det den førs­te for­si­den av Play­boy i 1953. An­gi­ve­lig skal han ha snak­ket med hen­ne på te­le­fo­nen. Mon­roe døde i 1962, og 30 år se­ne­re kjøp­te Hugh Hef­ner seg plass ved hen­ne side og be­tal­te 75.000 dol­lar for det ce­le­bre hvile­ste­det.

Nå går dis­ku­sjo­nen høyt på so­sia­le medi­er om det­te er en rø­ren­de gest el­ler en mer slesk in­va­sjon av and­res grav­fred. Det hø­rer med til histo­ri­en at Ma­ri­lyn Mon­roe stil­te opp på na­ken­bil­de­ne da hun var ung og blakk, og fikk 50 dol­lar for po­se­rin­gen av fo­to­gra­fen. Se­ne­re kjøp­te Hef­ner ret­tig­he­te­ne for 500 dol­lar, og solg­te 50.000 ek­semp­la­rer av de­but­ut­ga­ven av Play­boy. (NTB)

Hugh Hef­ner fo­to­gra­fert i 2007. FOTO: AP

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.