DET HENDTE I DAG

Rogalands Avis - - Folk & Familie -

1791: Wolf­gang Ama­deus Mo­zarts ope­ra «Trylle­fløy­ten» had­de pre­miere i Wi­en. Li­bret­to­en var skre­vet av san­ge­ren, skue­spil­le­ren og tea­ter­di­rek­tø­ren Ema­nu­el Schi­kane­der, som selv spil­te rol­len som fugle­fan­ge­ren Pa­pa­ge­no un­der pre­mie­ren. Den kre­ven­de rol­len som Nat­tens Dron­ning ble spilt av Mo­zarts egen svi­ger­in­ne, so­pra­nen Josep­ha

Ho­fer. Iføl­ge Wiki­pe­dia er in­gen an­mel­del­ser av pre­mie­ren be­vart, men den mas­si­ve pub­li­kums­til­strøm­nin­gen i må­ne­de­ne som fulg­te ty­der på at ope­ra­en var en øye­blik­ke­lig suk­sess. «Trylle­fløy­ten» er i dag er blant Mo­zarts mest po­pu­la­ere ver­ker. Den ble også den siste ope­ra­en kom­po­nis­ten skrev. Wolf­gang Ama­deus Mo­zart døde 5. de­sem­ber 1791, drøyt to må­ne­der etter pre­mie­ren.

1938: Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter

Ne­vil­le Cham­berlain vif­tet med trak­ta­ten han nett­opp had­de inn­gått med Adolf Hit­ler i Mün­chen, og er­k­la­er­te at den sik­ret «fred i vår tid». I av­ta­len ga Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia grønt lys til at Tysk­land an­nek­ter­te Sude­ten­land fra Tsjek­ko­slo­va­kia. Til gjen­gjeld skul­le Hit­ler av­stå fra et­hvert øv­rig krav på lan­det. Blant dem som ikke lot seg im­po­ne­re av Cham­berlains trak­tat var Win­ston Churchill, som un­der en tale i par­la­men­tet fem da­ger se­ne­re spåd­de at Nazi­tysk­land vil­le svel­ge Tsjek­ko­slo­va­kia i lø­pet av få år, om ikke må­ne­der. Han til­føy­de: «Vi står foran en ka­ta­stro­fe av den høy­es­te or­den.» Churchill fikk rett. Hit­ler brøt Mün­chen-av­ta­len al­le­re­de i mars året etter ved å in­va­de­re res­te­ne av Tsjek­ko­slo­va­kia. 11 må­ne­der etter Cham­berlains for­sik­ring om «fred i vår tid» brøt 2. ver­dens­krig ut. 2005: Den dans­ke avi­sen Jyl­lands­pos­ten pub­li­ser­te tolv ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger av pro­fe­ten Mu­ham­med. I ja­nu­ar 2006 tryk­te den nors­ke, kris­ten­kon­ser­va­ti­ve avi­sen Ma­gazi­net en fak­si­mi­le av teg­nin­ge­ne. Pub­li­se­rin­gen av teg­nin­ge­ne vak­te ra­se­ri blant mus­li­mer over sto­re de­ler av ver­den, og ut­løs­te en de­batt om yt­rings­fri­he­tens gren­ser i vest­li­ge de­mo­kra­ti­er. Sa­ken ble ak­tua­li­sert på ny av at­ten­ta­tet mot det frans­ke sa­tire­ma­ga­si­net Char­lie Hebdo i ja­nu­ar 2015. Sam­me år ble Ma­gazi­net-re­dak­tør Ve­bjørn

Sel­bekk og Jyl­lands-pos­tens kul­tur­re­dak­tør Flem­ming Ro­se hed­ret med stif­tel­sen Fritt Ords hon­nør­pris, iføl­ge be­grun­nel­sen «for de­res prin­sipp­fas­te for­svar for yt­rings­fri­he­ten gjen­nom ti år med ka­ri­ka­tur­strid».

FOTO: NTB SCANPIX

Eng­lands stats­mi­nis­ter Ne­vil­le Cham­berlain vif­ter med do­ku­men­tet som an­gi­ve­lig skul­le sik­re «fred i vår tid».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.