Dis­se skal UT AV ind­re Vå­gen

Ap og Høy­re vil leg­ge til ret­te for små­bå­ter og flyt­te cruise­an­lø­pe­ne i sen­trum:

Rogalands Avis - - Forside - Stf@ro­ga­lands­avis.no

STRAEN: Sta­dig fle­re po­li­ti­ke­re vil ha cruise­skip ut av ind­re Vå­gen. Det har tys­ke Hu­bert og Mar­ga in­gen­ting mot.

■ STEIN ROGER FOSSMO I be­hand­lin­gen av sen­trums­pla­ne­ne i kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling lan­ser­te bå­de Høy­re og Ap for­slag om å flyt­te cruise­ski­pe­ne vekk fra de in­ners­te de­le­ne av Vå­gen i Stav­an­ger.

– Kein pro­blem. Vi kan uan­sett kjø­re buss for å se kir­ken, Gam­le Stav­an­ger og and­re de­ler av den­ne byen, sier Hü­bert Rüt­ter fra Aachen uten­for Köln til RA.

Han og kona Mar­ga Rüt­ter kom spa­ser­en­de fra land­gan­gen til ski­pet AIDACARA i Sand­vi­gå, gods­lig fornøyde mens fa­ger høst­sol også smi­ler.

– Det vil vel va­ere bed­re for dem som bor her i byen om de størs­te cruise­ski­pe­ne ikke ank­rer opp helt her in­ne, sier Hü­ber Rüt­ter.

Vil ha cruise­kon­troll

Høy­re vil ha plan­leg­ger­ne i ar­beid med å se på flyt­ting av cruise­tra­fik­ken ut fra ind­re Vå­gen, og hen­vi­se cruise­skip til om­rå­de­ne ved den tid­li­ge­re uten­riks­ter­mi­na­len og Kon­sert­huset. Sam­ti­dig vil par­ti­et set­te av de in­ners­te plas­se­ne i Vå­gen til bå­ter un­der 15 me­ter/50 fot.

– Vi øns­ker at båt­ei­ere skal kun­ne ta små­bå­ter inn til Vå­gen, for å hand­le, gjø­re aeren­der el­ler an­net i noen ti­mer, mens de som bru­ker Vå­gen som gjeste­havn, flyt­tes len­ger ut. Det er vik­tig å sik­re ad­gang fra sjø­en inn til byen, sier Ka­ri Rau­stein (H), KBU­le­der.

Hun leg­ger til at opp­virv­ling at for­uren­set sjø­bunn fra kraf­ti­ge båt­pro­pel­ler in­nerst i Vå­gen kan ska­de mil­jø­et.

Hun pe­ker på at en pir ut fra Bjerg­sted kan fun­ge­re som skjerm­ing av havne­bas­sen­get og va­ere kai for stør­re far­tøy.

– Det kan ek­sem­pel­vis åpne for Hur­tig­ru­ten i fram­ti­den. Det skjer i det hele tatt man­ge sto­re end­rin­ger i sjø­lo­gis­tik­ken. Ry­fast fjer­ner noen fer­jer, og kan føre til end­ring av and­re bå­ters rute­møns­ter, sier Rau­stein.

Mye ek­sos­ut­slipp

Stav­an­ger Ap støt­ter for­sla­get om å leg­ge kai for cruise­skip ved Bjerg­sted, for å av­las­te den ind­re de­len av hav­nen, og slik at ek­so­sen ikke leg­ger seg midt i byen.

– Cruise­bå­te­ne set­ter et sva­ert kraf­tig Co2-av­trykk når de ank­rer opp in­nerst i Vå­gen, og de for­tren­ger små­bå­ter og and­re som kun­ne lig­ge der for å hand­le og bru­ke byen på and­re må­ter, sier Ka­ri Nes­sa Nord­tun, som er Aps frak­sjons­le­der i KBU.

Re­ser­ve på Bu­øy?

Ap ber også Råd­man­nen vur­de­re om den kai­en som etab­le­res på Bu­øy kan bru­kes som re­serve­kai for cruise­bå­ter når den er le­dig. Da er en for­ut­set­ning en av­ta­le mel­lom havne­ve­se­net og ei­e­ren av Bu­øy- kai­en.

– Det kan mu­li­gens va­ere en for­del bå­de for han­del og res­tau­ran­ter i Stav­an­ger der­som cruise­bå­te­ne plas­se­res ut av byen og gjes­te­ne bus­ses inn til sen­trum, sier Nord­tun.

Hu­bert Rüt­ter, cruise­tu­rist

Det vil vel va­ere bed­re for dem som bor her i byen.

Grønt og ve­te­ran­bå­ter?

Ap går som de and­re par­ti­ene mot for­sla­get om by­strand, og vil hel­ler at om­rå­de­ne ved Joren­hol­men og Olje­mu­se­et skal bru­kes til grønt­om­rå­der som er at­trak­ti­ve for barne­fa­mi­li­er, og at kai­om­rå­det bru­kes til ve­te­ran­bå­ter og and­re far­tøy som pas­ser til et barne­venn­lig grønt­om­rå­de.

Høy­re vil ha vur­dert om en ve­te­ran­båt­havn skal etab­le­res i om­rå­det Bek­hus­kai­en-fiske­pi­ren.

PÅ TUR: Hu­bert og Mar­ga Rüt­ter fra Aachen uten­for Köln kom fly­ten­de inn Vå­gen med cruise­ski­pet AIDACARA (bk), som har ank­ret opp ved den tid­li­ge­re uten­riks­ter­mi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.