Må slå God­set

JÅTTÅVÅGEN: Bet­ting­sel­ska­pet Odds­mo­del an­slår sjan­sen for Viking-ned­rykk til 97 pro­sent. Viking-tre­ner Ian Burchnall er ikke fullt så pes­si­mis­tisk og an­slår sjan­sen til å va­ere på 90 pro­sent.

Rogalands Avis - - Forside - PÅL KARSTENSEN pka@ro­ga­lands­avis.no

Viking-tre­ner Ian Burchnall sier at han ikke har fle­re ka­ni­ner å trek­ke opp av hat­ten, men at de ikke kom­mer til å gi opp før alt håp er ute.

– Vi kom­mer ikke til å kas­te alle mann i an­grep og sat­se på det bes­te mot Strømsgodset, men sam­ti­dig må vi ha mål. Uav­gjort hol­der ikke, og da må vi sco­re fle­re mål enn mot­stan­de­ren på søn­dag, sier han.

Av­hen­gig av god ok­to­ber

Burchnall og Vi­kings siste lil­le halmstrå er at de spil­ler mot de and­re bunn­ri­va­le­ne på rad og rek­ke i ok­to­ber. De mørke­blå mø­ter bå­de Kris­tian­sund, Vå­ler­en­ga og Tromsø før de av­slut­ter med tre vans­ke­li­ge kam­per mot Sarps­borg, Ro­sen­borg og Sta­ba­ek.

– Vi er av­hen­gig av en god ok­to­ber må­ned, da det fort­satt er mu­lig å ber­ge plas­sen hvis vi vin­ner de nes­te fire. De tre siste er vans­ke­li­ge kam­per uan­sett, men slår vi de rundt oss på ta­bel­len gir vi oss selv mu­lig­he­ten, for­tel­ler Burchnall.

Li­ke­vel er han ikke su­per­op­ti­mis­tisk med tan­ke på at Viking, som har vun­net tre kam­per hele se­son­gen, plut­se­lig skal vin­ne fire stra­ke kam­per.

– Jeg vil ikke gå så langt som å si at sjan­sen er så høy som 97 pro­sent som en­kel­te har an­slått det til. Men pro­sen­ten er nok oppe i 90 nå er jeg redd. Sam­ti­dig skal vi hus­ke på at Leices­ter had­de 5000–1 i odds på se­rie­gull, sier han og fort­set­ter:

– Jeg snak­ket med Ben­ny (Lennart­son) da han var inn­om og han for­tal­te at da han var tre­ner i Start had­de de syv po­eng ned til ned­rykk­s­stre­ken med tre kam­per igjen å spil­le. Li­ke­vel ryk­ket de ned, så alt kan skje på slut­ten, for­tel­ler han.

Ikke vun­net si­den juni

Vi­kings for­svars­spill er ikke godt nok til å sen­de alle mann i an­grep, og den de­fen­si­ve struk­tu­ren job­bes det fort­satt med.

– Vi har hatt en god tre­nings­uke, der vi har job­bet mye med å for­sva­re oss og bli bed­re med bal­len i bei­na. Mot Hauge­sund sist ble det mye for­svars­ar­beid, men den­ne gan­gen må vi bru­ke bal­len mye bed­re når vi har den, sier Burchnall.

Skal det bli mål og sei­er for Viking for førs­te gang på 3,5 må­ned i Jåttåvågen må nok Tom­my Høi­land igjen fin­ne nett­mas­ke­ne.

– Jeg hå­per jo at den førs­te sei­e­ren min kom­mer snart, og vi har egent­lig trengt den i de tre-fire siste kam­pe­ne. Vi har va­ert for dår­li­ge til å vip­pe kam­pe­ne vår vei, og da det skjer i nes­ten hver kamp er det in­gen til­fel­dig­het len­ger. Da er det rett og slett udyk­tig­het fra vår side, sier Høi­land til RA.

– Slip­pe ned skuld­re­ne

Han har nem­lig ikke va­ert med å vin­ne en kamp med Viking, og sier at det vik­tigs­te nå er å fin­ne igjen spille­gle­den.

– Si­den alle al­le­re­de har dømt oss nord og ned, og vi lig­ger der vi lig­ger, har vi ikke noe å tape. Der­for kan vi slip­pe ned skuld­re­ne og spil­le fot­ball, sier han.

At det er gam­le­klub­ben som står på mot­satt bane­halv­del er han ikke så opp­tatt av.

– Jeg had­de det helt greit i Strømsgodset, og øns­ker dem alt godt, men når de kom­mer hit på søn­dag had­de in­gen­ting va­ert bed­re enn å slå dem, sier han.

Slår vi de rundt oss på ta­bel­len gir vi oss selv mu­lig­he­ten. Ian Burchnall

Ian Burchnall

• – Vi har ikke noe igjen å tape GIR IKKE OPP: Viking-tre­ner Ian Burchnall sier de ikke har be­gynt å ten­ke på nes­te se­song. – Vi har all­tid ett øye­på fram­ti­den, men så len­ge det er ma­te­ma­tisk mu­lig å kla­re seg vil jeg vel­ge spil­ler­ne jeg me­ner gir oss...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.