Buss­vei­bus­se­ne

• Tes­tet 24 me­ter lang buss­vei-buss på Nord-jaeren

Rogalands Avis - - Forside - TONE HELENE OSKARSEN tho@ro­ga­lands­avis.no

På buss­vei­en be­ve­ger bus­sen seg som et tog på et tog­sett. Odd Aks­land

MARIERO: De van­li­ge ledd­bus­se­ne til Ko­lum­bus er 18 me­ter lan­ge. Fre­dag tes­tet de ut Nor­ges lengs­te ledd­buss på hele 24 me­ter.

– Jeg er vel­dig for­nøyd! Nes­ten mer for­nøyd enn jeg had­de trodd i for­kant, sier Ve­gard Thi­se, pro­sjekt­le­der for plan­leg­ging av buss­vei­en i Sta­tens veg­ve­sen, om førs­te prøve­tur med den 24 me­ter lan­ge hy­brid­bus­sen fre­dag for­mid­dag.

Sam­men med re­pre­sen­tan­ter fra Ko­lum­bus og fyl­kes­kom­mu­nen tes­tet de bus­sen på vei­ene hvor den nye buss­vei­en etter hvert skal kom­me: fra Stav­an­ger, til Sand­nes, Forus, Ta­nan­ger, Kver­ne­vik og til­ba­ke til Stav­an­ger.

– Det­te er jo fak­tisk en by­bane på hjul, sier Thi­se om den 24 me­ter lan­ge og nes­ten 25 tonn tun­ge bus­sen.

Bus­sen er for lang til å va­ere god­kjent på vei­ene på Nord-jaeren, men har fått dis­pen­sa­sjon fra Veg­di­rek­to­ra­tet til prøve­kjø­ring og tes­ting i noen da­ger.

– Vi har blant an­net tes­tet kant­steins­høy­den. Det gjør vi for å kun­ne sik­re en søm­løs over­gang, slik at far med barne­vogn, mor på for­ret­nings­rei­se og beste­far med rul­la­to­ren får en så be­ha­ge­lig rei­se som mu­lig, sier Thi­se.

Litt «fancy»

Til nå er seks bus­sveistrek­nin­ger kla­re, og vei­en mel­lom Stav­an­ger og Sand­nes skal stå fer­dig i 2023.

– Vi byg­ger et bussys­tem, og det er sjel­dent vi byg­ger sli­ke sys­te­mer til 11 mil­li­ar­der kro­ner. Nå er 8 av 50 kilo­me­ter buss­vei byg­get, og det er dumt å fin­ne ut midt­veis at noe må jus­te­res. Da er det bed­re å fin­ne det ut nå, slik at vi kan gjø­re even­tu­el­le jus­te­rin­ger, sier Thi­se til RA.

Også Ko­lum­bus-di­rek­tør Odd Aks­land var for­nøyd med prøve­tu­ren av bus­sen som er seks me­ter len­ger enn de­res van­li­ge ledd­bus­ser.

– Fore­lø­pig er det ikke be­stemt hva slags type buss som skal bru­kes på buss­vei­en, så der­for tes­ter vi ut en rek­ke uli­ke ty­per. Det vi er opp­tatt av er ka­pa­si­tet, hvor­dan kun­de­ne opp­le­ver kol­lek­tiv­til­bu­det og hva som er mest bru­ker­venn­lig. Også vil vi jo gjer­ne ha det litt «fancy», sier Aks­land til RA.

– Er det noen ut­ford­rin­ger med den­ne bus­sen?

– Det er in­gen sto­re ut­ford­rin­ger når bus­sen kjø­rer på buss­vei­en, for der er det stort sett rett fram. Da be­ve­ger bus­sen seg som et tog på et tog­sett, sier Aks­land.

Én av seks i Nor­ge

I og med at bus­sen er len­ger enn en van­lig buss, kre­ves det en dyk­tig sjå­før. Per-hen­rik Brown kjø­rer maxi­bus­sen i Ber­gen, som én av seks sjå­fø­rer i lan­det.

– Den størs­te for­skjel­len mel­lom å kjø­re maxi­bus­sen og van­lig buss, er at den­ne kre­ver mer plass. Du må «breie deg» over to felt for å kom­me deg gjen­nom rund­kjø­rin­ge­ne. Det er jo Nor­ges lengs­te ledd­buss, sier Brown.

Nes­ten vel frem­me på Ru­ten i Sand­nes mø­ter bus­sen på en litt for trang rund­kjø­ring, som gjør at Veg­ve­se­net må ut for å stop­pe tra­fik­ken et mi­nutt før bus­sen kan kjø­re vi­de­re.

– Jeg li­ker en li­ten ut­ford­ring, og det er stas å vise fram bus­sen, sier Brown.

Ve­gard Thi­se og Odd Aks­land

FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

FORNØYDE: Ve­gard Thi­se, pro­sjekt­le­der for plan­leg­ging av buss­vei­en i Sta­tens veg­ve­sen, sam­men med Ko­lum­bus-di­rek­tør Odd Aks­land. Her er de på buss­vei­en på Mariero, og de er beg­ge godt fornøyde med hvor­dan den 24 me­ter lan­ge bus­sen opp­fø­rer seg på vei­en. Fre­dag var bus­sen på prøve­kjø­ring på Nord-jaeren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.