De sto­re pro­sjek­te­ne i byen har, med få unn­tak, hatt fel­les dra­hjelp av sty­rings­par­ti­ene Høy­re og Ap.

Rogalands Avis - - Forside - DAGS­AVI­SEN RA Bjørn G. Saebø

Det er vik­ti­ge sig­na­ler Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et kom­mer med om den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen av sen­trums­pla­nen. Sel­ve pla­nen har hatt et preg av å va­ere så høyt be­jub­let og be­sun­get da kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen lan­ser­te als­kens fancy løs­nin­ger, at fle­re glem­te det tun­ge ar­bei­det som ven­tet. Alle de kule ele­men­te­ne som by­strand og åp­ning av Skole­bek­ken gjen­nom Klubb­gata har va­ert vi­sjo­na­ere, men det er nå en­gang an­svar­li­ge po­li­ti­ke­res lodd å ha et rea­lis­tisk for­hold til så­kalt spen­sti­ge ide­er.

Når H og Ap ved Ka­ri Rau­stein og Ka­ri Nes­sa Nord­tun job­ber med å fin­ne kom­pro­mis­se­ne og de bre­de fler­tal­le­ne, er det­te i god by­ut­vik­lings­tra­di­sjon. De sto­re pro­sjek­te­ne i Stav­an­ger har all­tid – med by­bane som det størs­te unn­ta­ket – hatt fel­les dra­hjelp av sty­rings­par­ti­ene Høy­re og Ap. Enig­he­ten om de sto­re lin­je­ne er også vik­tig for å dem­pe sen­tra­le myn­dig­he­ters iver etter å måle sen­trums­pla­nen med milli­me­ter­mål. Skal lo­kalt selv­sty­re ha en be­tyd­ning må Høy­re og Ap få gjort den gans­ke så sik­kert om­fat­ten­de job­ben det er å fin­ne sam­men om kom­pro­mis­se­ne.

Ut­byg­ging av ar­beids­plas­ser, bo­li­ger og han­del på Hol­men og ved jern­bane­sta­sjo­nen er ty­de­lig­vis noen av de kom­pro­mis­se­ne navne­søst­re­ne i Høy­re og Ap grei­er å kom­me fram til. De kan trygt peke på over­ord­ne­de pla­ner om by­ut­vik­ling på Nord-jaeren, som sier at det kan byg­ges høy­ere og tet­te­re langs kol­lek­tiv­ak­se­ne for å få ned bil­tra­fik­ken. Det er også tun­ge øko­no­mis­ke ar­gu­men­ter for fle­re ar­beids­plas­ser i sen­trum – som er do­mi­nert av små og mel­lom­sto­re be­drif­ter.

Høy­hus­pla­ne­ne i Knud Holms gate ser ut til å skil­le de to par­ti­ene. Mens Høy­re går inn for 26 eta­sjer, ve­grer and­re fler­talls­par­ti­er og Ap seg. Det er få om noen tom­ter i Stav­an­ger sen­trum som tå­ler den­ne bygge­høy­den, men et høy­hus i sam­me rek­ke som Cla­rion og St. Olav-kvar­ta­let bør va­ere mu­lig å gjen­nom­føre.

De sto­re pro­sjek­te­ne i Stav­an­ger har all­tid – med by­bane som det størs­te unn­ta­ket – hatt fel­les dra­hjelp av sty­rings­par­ti­ene Høy­re og Ap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.