ERLING LAE

Rogalands Avis - - Helg -

■ Født 16. mars 1947 i Oslo, opp­vokst på Bis­lett og Sme­stad med for­eld­re og fem søs­ken. I dag bo­satt på St. Hans­hau­gen med ekte­man­nen Jens Tor­stein Ol­sen og hun­den Ju­li­us.

■ Ut­dan­net his­to­ri­ker fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo, tid­li­ge­re jour­na­list, re­dak­tør, po­li­tisk sek­reta­er i Høy­re og in­for­ma­sjons­sjef i uli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner.

■ Po­li­tisk råd­gi­ver for Jo Ben­kow, si­den for stats­råd Astrid Gjert­sen (1981-1985), med­lem av Oslo by­sty­re fra 1991.

■ By­råd for eld­re og by­de­le­ne i Oslo 1997-2000. By­råds­le­der i Oslo fra 20002009, 2. nest­le­der i Høy­re 2008-2010, fyl­kes­mann i Vest­fold 2010-2016.

■ Nå pen­sjo­nist med en rek­ke styre­verv.

■ Blir 3. ok­to­ber ut­nevnt til rid­der 1. klas­se av Den Kon­ge­li­ge Nors­ke St. Olavs Or­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.