ALT OM bud­sjet­tet

Arkeo­lo­gisk mu­se­um skuf­fet For­ny­bar AS får 200 mil­lio­ner Sol­vik-ol­sen: – Godt for­nøyd

Rogalands Avis - - Forside - STEIN ROGER FOSSMO ■ stf@ro­ga­lands­avis.no

VÅ­LAND: God nok opp­be­va­ring av uer­stat­te­li­ge gjen­stan­der på Arkeo­lo­gisk mu­se­um er hel­ler ikke i år prio­ri­tert.

Si­den for­pro­sjek­tet var fer­dig i 2014 har opp­be­va­ring av uer­stat­te­li­ge gjen­stan­der på Vå­land gjen­nom tre stats­bud­sjet­ter blitt sal­de­rings­post av re­gje­rin­gen.

– Det er skuf­fen­de. Vi har hatt et håp om å få set­te i gang i fle­re år, sier Mad­sen til RA.

For­pro­sjek­tet til det nye mu­se­et var, på opp­drag fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet, klart i 2014, for to år si­den. Arkeo­lo­gisk har i førs­te om­gang bedt om 10–15 mil­lio­ner kro­ner for å kom­me i gang.

– Alt er på plass, re­gu­le­ring, teg­nin­ger, det gjen­står ba­re de­talj­pro­sjek­te­ring og an­bud, sier Mad­sen.

To­talt sett er ut­byg­gin­gen kal­ku­lert til 338 mil­lio­ner 2014-kro­ner.

Kjel­le­ren er jo ikke bygd for be­va­ring av uer­stat­te­lig ma­te­ria­le.

Ma­ri Høge­støl, av­de­lings­le­der

Mei­e­ri­kjel­ler

De­ler av sam­lin­gen er hen­vist til et ma­ga­sin som tid­li­ge­re ble brukt som kjel­ler for et mei­e­ri.

– Vel­dig be­kla­ge­lig, for kjel­le­ren er jo ikke bygd for be­va­ring av uer­stat­te­lig ma­te­ria­le, sier Ma­ri Høge­støl, som er le­der for sam­lings­av­de­lin­gen.

Tek­nis­ke rom plas­sert i kjel­le­ren fø­rer også til lys på gjen­stan­de­ne, for ek­sem­pel når hånd­ver­ke­re må til rom­me­ne.

– Gjen­stan­de­ne skal opp­be­va­res mørkt og kjø­lig. I kjel­le­ren er det også fukt­pro­ble­ma­tikk. Det­te er ikke bygd som et ma­ga­sin, sier Høge­støl.

Arkeo­lo­gisk mu­se­um dri­ver også om­fat­ten­de forsk­ning, og det duk­ker sta­dig opp nye, his­to­ris­ke gjen­stan­der fra ut­grav­nin­ger i dis­trik­tet.

– Om 5–10 år vil vi få et plass­pro­blem, sier Høge­støl.

Kon­ser­ve­ring er ikke det enes­te pro­ble­met.

Mis­ter ut­stil­lin­ger

I Stav­an­ger er det ba­re 700 kvad­rat­me­ter ut­stil­lings­lo­ka­ler, mens mu­se­er i and­re byer kan bolt­re seg på 3000 kvad­rat­me­ter el­ler mer.

– Ny­bygg vil til­fø­re oss 1400 eks­tra kvad­rat­me­ter, og gi rom og et lo­ka­le med høy­es­te grad av sik­ker­het, til­pas­set da­gens in­ter­na­sjo­na­le krav, sier Mad­sen. Arkeo­lo­gisk mu­se­um sli­ter med plas­sen.

– Li­te ut­stil­lings­lo­ka­le be­gren­ser oss vel­dig, bå­de i å kun­ne ta imot skole­grup­per og tu­rist­grup­per, sier Bryn­ja Bjørk Bir­gis­dottir, som le­der av­de­ling for for­mid­ling.

For­hol­de­ne gjør at ro­ga­len­din­ger og tu­ris­ter nå går glipp av sto­re, in­ter­na­sjo­na­le ut­stil­lin­ger, som Ki­na-ut­stil­lin­gen i 2005.

– I dag har vi ikke mu­lig­he­ten til å ta imot den­ne ty­pen ut­stil­lin­ger, på grunn av høy­ere krav til sik­ker­het og kon­ser­ve­ring, sier Bir­gis­dottir.

– Be­tyr mye

Mad­sen hå­per po­li­ti­ker­ne på ro­ga­lands­ben­ken får gjen­nom­slag i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne.

– Ny­bygg vil bety mye, også for tu­ris­me. Vi har na­tu­ren her, men vi må også kun­ne til­by best mu­li­ge kul­tur­opp­le­vel­ser, sier Mad­sen.

SKUF­FET: Av­de­lings­le­der Bryn­ja Bjørk Bir­gis­dottir (til venst­re), di­rek­tør Ole Mad­sen og av­de­lings­le­der Ma­ri Hø­gest

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.