Reis til­ba­ke

Lands­lags­sje­fen med klar Ol-mel­ding

Rogalands Avis - - Forside - ESPEN A. IVERSEN esi@ro­ga­lands­avis.no

DNB ARENA: Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen (20) er sterkt øns­ket i Oilers for å er­stat­te skad­de Den­nis Sveum. Lands­lags­sjef Petter Thoresen me­ner han bør hand­le på den in­ter­es­sen for å kom­me i Ol-form.

– Vi har pra­tet med bå­de Jo­han­n­es, klub­ben og agen­ten om det­te ny­lig, er­kjen­ner sports­di­rek­tør Pål Hig­son.

Lands­lags­back­en er sterkt øns­ket hjem til Stav­an­ger, men Hig­son pe­ker på at det ikke er en ny­het i seg selv.

– Si­tua­sjo­nen er gans­ke ufor­and­ret det sis­te året, og det er in­gen di­rek­te ny ut­vik­ling. Vi har holdt kon­tak­ten kon­ti­nu­er­lig. Vi har øns­ket ham hjem hele ti­den. Sam­ti­dig har han en jobb i Frölun­da og er un­der kon­trakt. Her er det spil­le­ren, agen­ten og klub­ben som sam­men må fin­ne ut av det. Men om Jo­han­n­es fø­ler be­ho­vet for å gjø­re noe an­net er vi vel­dig in­ter­es­ser­te, sier Hig­son.

Eks­tra ak­tu­elt

Sam­ti­dig leg­ger han ikke skjul på at det er eks­tra ak­tu­elt nå som Den­nis Sveum er ute.

– Det er snakk om en lang­tids­ska­de. Om han er ute i tre må­ne­der el­ler i fem må­ne­der vet vi ikke. De førs­te pro­gno­se­ne har pekt på jule­ti­der.

Hin­na-gut­tens si­tua­sjon i Frölun­da er ikke helt ulik for­ri­ge se­song. Han har fått spil­le i CHL, men ikke i se­ri­en.

Sam­ti­dig er det én ve­sent­lig for­skjell. Kamp­hver­da­gen hans er hos Han­hals IF på nivå tre. I fjor var han ut­lånt til Oskars­hamn på and­re nivå.

– Det hand­ler om at Frölun­da ikke har en far­mer­klubb på nivå to. Nå kan han tre­ne dag­lig med A-la­get og spil­le kam­per for Han­hals, sier Hig­son – som av­vi­ser at Oilers må ha inn en ny back nå.

– Vi le­ter ikke ak­tivt. Jo­han­n­es sin si­tua­sjon er spe­si­ell. Vi hen­ter ikke en an­nen ny back nes­te uke, sier Hig­son.

– Reis hjem, Jo­han­n­es

Lands­lags­sjef Petter Thoresen er på sin side klokke­klar i ta­len; Jo­hann­e­sen bør rei­se hjem til Oilers for å få spille­tid i Get­liga­en for å va­ere skik­ke­lig for­be­redt til OL i vin­ter.

– Selv­sagt er spill for Oilers i Get-liga­en mye bed­re for ut­vik­lin­gen enn kam­per på nivå tre i Sve­ri­ge. Det er sik­kert fint med en god tre­nings­hver­dag i Frölun­da, men du må spil­le kam­per for å ut­vik­le deg. Når det er sagt står ikke Oilers mye til­ba­ke fra Frölun­da, el­ler de and­re la­ge­ne i Sve­ri­ge, i tre­nings­hver­da­gen, sier Thoresen – og pre­si­se­rer at fast spill i en an­nen Shl-klubb selv­sagt vil­le va­ert enda bed­re.

Lands­lags­sje­fen er­kjen­ner glatt at si­tua­sjo­nen til Jo­hann­e­sen be­kym­rer i en Ol-se­song. Han pra­tet med spil­le­ren for et par uker si­den og etter­ly­ser en plan fra Frölun­da. Nå hå­per han 20-årin­gen tar grep selv.

– Drop­per du ham fra lands­la­get om han ikke spil­ler?

– Så bom­bas­tisk skal jeg ikke va­ere. Jo­han­n­es vil va­ere vik­tig for Nor­ge i vel­dig man­ge år fram­over. Sam­ti­dig er det seks tre­nings­kam­per før Ol-la­get skal tas ut, og han må match­es skik­ke­lig, sier Thoresen.

Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen svar­te ikke på RAS hen­ven­del­ser i går.

Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen

FOTO: BE­RIT ROALD/ NTB SCANPIX

VIL­LE PAS­SET BRA: Oilers øns­ker Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen hjem. Akku­rat nå had­de det pas­set eks­tra bra med Den­nis Sveum lang­tids­skadd. Det øns­ket me­ner Petter Thoresen at han bør lyt­te godt til i en Ol-se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.