En del av meg

• Vek­ker opp­merk­som­het i in­ter­na­sjo­nal pres­se

Rogalands Avis - - Forside - ■ CAROLINE T. GILJE cte@ro­ga­lands­avis.no

– Jeg har la­ert meg å leve med fød­sels­mer­ke­ne, sier Mat­hil­de Arctan­der.

Som ny­født trod­de le­ge­ne at hun var døds­syk. En stor, svart flekk dek­ket hele ma­gen og sto­re de­ler av ryg­gen til den lil­le jen­ta. Men li­vet til Arctan­der var ald­ri i fare. I ste­det vis­te det seg at hun har en sjelden hud­syk­dom som kal­les Con­gen­ti­al Me­la­no­cy­tic Ne­vus (CMN).

Syk­dom­men er med­født og kan re­sul­te­re i sto­re fød­sels­mer­ker og mør­ke­re hud­par­ti­er over hele krop­pen, iføl­ge hen­ne.

– I Nor­ge an­slår man at kun 7–8 per­soner er ram­met av det­te, for­tel­ler Arctan­der, som går sis­te året på ergo­te­ra­peut­ut­dan­nin­gen ved VID Vi­ten­ska­pe­li­ge høy­sko­le i Sand­nes.

Ble haste­ope­rert

I Arctan­ders til­fel­le in­ne­ba­erer syk­dom­men at hun i dag har over 200 fø­flek­ker over hele krop­pen. Jo eld­re hun blir, jo fle­re fø­flek­ker har hun fått. Fort­satt strek­ker det størs­te fød­sels­mer­ket seg som en stor bade­drakt over ma­gen. En stor del av fø­flek­ken på ryg­gen fikk hun fjer­net som ny­født. Hun ble da haste­ope­rert for­di det dan­net seg klum­per un­der den.

– Le­ge­ne hå­pet at fø­flek­ke­ne ikke skul­le dan­ne seg til kreft, men det var hel­dig­vis god­ar­te­de klum­per. To gan­ger i året må hun un­der­sø­ke flek­ke­ne hos lege.

Mat­hil­de Arctan­der (22) fra Stav­an­ger er åpen om sin sjeld­ne hud­syk­dom i so­sia­le medi­er. Nå har bil­de­ne hen­nes nådd ver­dens­pres­sen.

Åpen i so­sia­le medi­er

Størst inn­virk­ning på li­vet har syk­dom­men hatt på det psy­kis­ke plan – Frem til jeg var 13 år tenk­te jeg ikke over at jeg var an­ner­le­des. I ten­åre­ne ble jeg usik­ker på meg selv. Det er jo all­tid noen som stir­rer på meg, og den gang kun­ne jeg få man­ge ne­ga­ti­ve tan­ker og bli litt lei meg. Nå har jeg la­ert meg å leve med fød­sels­mer­ke­ne. På Insta­gram-kon­to­en sin har hun det sis­te året pub­li­sert bil­der hvor syk­dom­men sy­nes godt, blant an­net et bi­kini­bil­de.

– For meg hand­ler åpen­he­ten om å ta et opp­gjør med kropps­press. Spe­si­elt unge kan ten­ke at krop­pen må se «sånn og sånn» ut. Men man kan fint se an­ner­le­des ut, sier Arctan­der, som nå får in­ter­na­sjo­nal opp­merk­som­het for bil­de­ne sine.

Bå­de Dai­ly Mail, The Sun og Mir­ror for­tal­te i går 22-årin­gens his­to­rie.

Ma­ler syk­dom­men

– Jeg sy­nes det er bra at fle­re får høre om CMN, sier Arctan­der, som også bru­ker syk­dom­men sin i kuns­ten.

På fri­ti­den ma­ler hun, og ny­lig åp­net hun sin førs­te ut­stil­ling på et gal­le­ri i Far­sund. Det ene ma­le­ri­et vi­ser tre da­mer med CMN.

– Har du noen gan­ger øns­ket at du ikke had­de fød­sels­mer­ke­ne?

– Jeg skal inn­røm­me at jeg noen gan­ger har tenkt på hvor­dan jeg had­de sett ut uten dem. For noen år si­den satt jeg foran data­en og fjer­net fø­flek­ke­ne i Pho­tos­hop. «Oi, hvem er det?», hus­ker jeg at jeg tenk­te. Jeg ble så an­ner­le­des. Fød­sels­mer­ke­ne er en del av meg.

Mat­hil­de Ar­can­der

FOTO: CHRISTINE ARCTAN­DER

MERKET FOR LI­VET: Mat­hil­de Ar­can­der har den sjeld­ne hud­syk­dom­men Con­gen­ti­al Me­la­no­cy­tic Ne­vus.

SJELDEN SYKDOM: Mat­hil­de Arctan­der har dia­gno­sen CMN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.