Den år­li­ge ned­tu­ren

Rogalands Avis - - Kommentar - DAGSAVISEN RA Bjørn G. Saebø

Den nors­ke mo­del­len in­ne­ba­erer at helse og om­sorg, ut­dan­ning, vei­byg­ging og and­re sto­re løft er stat­lig fi­nan­siert, der be­vilg­nin­ge­ne føl­ger et re­la­tivt lo­gisk løp – uav­hen­gig av hvem som er stats­mi­nis­ter. Det er for ek­sem­pel stor for­skjell mel­lom Frp og SV, men de to par­ti­enes syn på at de sto­re opp­ga­ve­ne fi­nan­sie­res av sta­ten, er gans­ke sam­men­fal­len­de. I de man­ge tu­sen små sa­ke­ne som ut­gjør stats­bud­sjet­tet som ble lagt fram i for­slags form i går, er det av og til vans­ke­li­ge­re å fin­ne lo­gik­ken.

Helse, om­sorg og sam­ferd­sel må ha første­prio­ri­tet i et stats­bud­sjett, men sek­to­rer som forsk­ning, un­der­vis­ning og kul­tur er også sterkt stats­av­hen­gi­ge. På dis­se fel­te­ne er mil­li­ar­de­ne og mil­lio­ne­ne faer­re, men be­ho­vet for sig­na­ler og av­kla­rin­ger er like sterkt for et mu­se­um som for et syke­hus. Det er 14 år si­den Riks­re­vi­sjo­nen fast­slo at Arkeo­lo­gisk mu­se­um i Stav­an­ger (AMS) måt­te få nytt ma­ga­sin for å opp­be­va­re gjen­stan­der for­svar­lig, og det er 11 år si­den kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling ga klar­sig­nal til ri­ving av nabo­hus og mu­se­ums­ut­byg­ging på Vå­land. Og det er tre år si­den AMS, på opp­drag fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet, had­de klart et for­pro­sjekt til ut­vi­del­sen av mu­se­et. Nok en gang ven­tes det på 10-15 mil­lio­ner kro­ner til for­pro­sjek­tet til det som kan bli ett av Nor­dens le­den­de ar­keo­lo­gis­ke mu­se­er og en av Ro­ga­lands størs­te at­trak­sjo­ner. Økt tu­ris­me, sta­dig ster­ke­re be­visst­het om for­ti­den vår – ikke minst vi­king­ti­den – ta­ler sterkt for at Arkeo­lo­gisk mu­se­um snart får de to­talt 334 mil­lio­ne­ne som trengs til ma­ga­sin, ut­stil­lin­ger og pub­li­kums­fa­si­li­te­ter.

Nok en gang ven­tes det på 10-15 mil­lio­ner kro­ner til for­pro­sjek­tet til det som kan bli ett av Nor­dens le­den­de ar­keo­lo­gis­ke mu­se­er og en av Ro­ga­lands størs­te at­trak­sjo­ner.

Til og med langt inn i de mu­sea­le kor­ri­do­re­ne på Vå­land er det nok for­stå­el­se for en viss kø­ord­ning. And­re mu­se­er og kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner ven­ter også, i Oslo har Na­tio­nal­thea­tret fått pen­ger til å fik­se en falle­fer­dig byg­ning for, men skal det va­ere en viss kon­ti­nui­tet i kul­tur­po­li­tik­ken trengs det mer enn år­li­ge ned­tu­rer for AMS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.