Ekte­par dømt

•Frak­tet nar­ko­tis­ke tab­let­ter for ru­me­ner STAV­AN­GER TINGRETT: Et ekte­par fra Stav­an­ger er dømt for å ha frak­tet 6000 nar­ko­tis­ke tab­let­ter på opp­drag fra en ru­me­ner.

Rogalands Avis - - Samfunn - TO­RE BRULAND trb@ro­ga­lands­avis.no

Ny­lig møt­te en 54 år gam­mel mann og en 49 år gam­mel kvin­ne i ret­ten. Pa­ret er gift og bo­satt i Stav­an­ger.

Iføl­ge til­ta­len skal de den 26. juni i fjor ha frak­tet 6000 nar­ko­tis­ke tab­let­ter fra Oslo til Stav­an­ger, etter av­ta­le med en ru­me­ner. Ver­ken man­nen el­ler kvin­nen er­kjen­te straff­skyld da de ny­lig møt­te i Stav­an­ger tingrett. Ret­ten fant det imid­ler­tid be­vist at det var ek­te­pa­ret som had­de frak­tet tab­let­te­ne.

Sen­tralt i be­vis­før­se­len var ana­ly­se av tra­fikk­data fra et Sim-kort. Ru­me­ne­ren og to and­re ru­me­ne­re ble på­gre­pet om­kring klok­ken 23.30 den 26. juni i fjor.

Det­te etter at de ak­tu­el­le tab­let­te­ne var kas­tet ut av de­res bil, mens po­li­ti­et fulg­te etter.

Bak­grun­nen for at po­li­ti­et øns­ket å kon­trol­le­re bi­len, var at ek­te­pa­ret had­de ringt og tip­set po­li­ti­et og sagt at po­li­ti­et bur­de kon­trol­le­re bi­len, da den­ne ble brukt til å frak­te en pose tab­let­ter.

Først vit­ner

Ek­te­pa­ret ble i førs­te om­gang be­trak­tet som vit­ner i sa­ken, men i for­bin­del­se med etter­forsk­nin­gen og etter tips fra en av ru­me­ner­nes for­sva­re­re ble po­li­ti­et opp­merk­som­me på be­ve­gel­se­ne til det ak­tu­el­le Sim-kor­tet.

Base­sta­sjons­in­for­ma­sjon vis­te at den­ne te­le­fo­nen nor­malt opp­hol­der seg i en by­del i Stav­an­ger der ek­te­pa­ret bor.

Den 25. juni i fjor var det om­fat­ten­de kon­takt mel­lom den­ne te­le­fo­nen og ru­me­ne­ren.

Tra­fikk­data har vi­de­re vist at den­ne te­le­fo­nen og te­le­fo­nen til den 49 år gam­le kvin­nen har va­ert på de sam­me base­sta­sjo­ne­ne på vei til og fra Oslo.

Ek­te­pa­ret nek­tet et­hvert kjenn­skap til den ak­tu­el­le te­le­fo­nen, men det men­te ret­ten ikke var tro­ver­dig.

Spon­tan­tur

Ek­te­pa­ret hev­det at tu­ren til Oslo var spon­tan og at for­må­let var å kjø­re noe rense­stoff gjen­nom die­sel­mo­to­ren.

Ret­ten vis­te også til at en nabo av kvin­nen had­de lag­ret det ak­tu­el­le num­me­ret som «kvin­nens nye num­mer».

Ek­te­pa­ret hev­det også at de had­de par­kert på et til­fel­dig sted i Oslo, der de ble opp­søkt av noen ru­me­ne­re.

Dis­se skal ha til­budt dem 2000 kro­ner for å frak­te noen tab­let­ter til Stav­an­ger, noe de iføl­ge sin egen for­kla­ring skal ha av­slått.

Ek­te­pa­ret for­klar­te også at ru­me­ner­ne had­de fulgt etter dem til Stav­an­ger, og at det var det­te som var grun­nen til at de ring­te po­li­ti­et.

Ru­me­ne­ren for­klar­te i ret­ten at han had­de over­latt tab­let­te­ne til ek­te­pa­ret og at tab­let­te­ne skul­le byt­tes i an­nen nar­ko­ti­ka.

Mens ek­te­pa­ret kjør­te til Sta- van­ger fulg­te ru­me­ner­ne etter dem, men da de gikk opp for dem at ek­te­pa­ret for­søk­te å lure dem, stop­pet de ek­te­pa­ret på Åsen og tok tab­let­te­ne til­ba­ke.

Etter kort tid ble ru­me­ner­ne stop­pet av po­li­ti­et som en føl­ge av ek­te­pa­rets tips.

Sen­tralt for ret­ten er at ek­te­pa­ret om­kring klok­ken 23.13 send­te en mel­ding der det sto «po­lice stop us fuck» til ru­me­ne­ren.

Ek­te­pa­ret var ikke stan­set på det­te tids­punk­tet, og ret­ten kom til at det­te var gjort for å lure ru­me­ner­ne etter at de skal ha for­søkt å kjø­re fra ru­me­ner­ne.

Kvin­nen ble også dømt for å ha kjørt bil mens hun var ru­set på nar­ko­tis­ke tab­let­ter.

Ret­ten kom til at de beg­ge skul­le døm­mes til feng­sel i åtte må­ne­der. Kvin­nen ble idømt en bot på 15.000 kro­ner.

FOTO: TO­RE BRULAND

MÅ I FENG­SEL: Stav­an­ger tingrett har be­stemt at et ekte­par fra Stav­an­ger skal sone åtte må­ne­der i feng­sel for å ha frak­tet nar­ko­tis­ke tab­let­ter fra Oslo til Stav­an­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.