Hate­full yt­ring

Rogalands Avis - - Samfunn - TO­RE BRULAND trb@ro­ga­lands­avis.no

STAV­AN­GER TINGRETT: En 27 år gam­mel mann er dømt for å ha kalt en vek­ter på et ute­sted for «pakk­is».

■ Hen­del­sen fant sted natt til den 23. april i år uten­for Sid­dis­hal­len.

For­ut for det­te had­de 27-årin­gen va­ert på kon­sert med fa­ren, bro­ren og ven­ner, og før kon­ser­ten inn­tok han be­ty­de­li­ge meng­der med al­ko­hol på et vor­spiel.

Iføl­ge 27-årin­gen er det sis­te han hus­ker før alt ble svart at han hør­te på mu­sikk.

Det nes­te han hus­ker er at po­li­ti­et sat­te på ham hånd­jern og at han var redd.

For­na­er­me­de for­klar­te at han var på ste­det i for­bin­del­se med at han var på jobb som vek­ter, og at han var til­kalt av en an­nen vakt.

Det­te i for­bin­del­se med at far til 27-årin­gen var full og nek­tet å for­la­te ste­det.

I den for­bin­del­se reis­te 27-årin­gen seg og var ag­gres­siv mot vek­te­ren.

27-årin­gen kal­te vek­te­ren fle­re gan­ger «pakk­is» og kom med and­re ra­sis­tis­ke ord.

Da po­li­ti­et var på vei bort til dem fore­tok han også en nazi­hil­sen over­for for­na­er­me­de.

Ret­ten kom til at han had­de for­hå­net for­na­er­me­de på grunn av hans hud­far­ge og et­nis­ke opp­rin­nel­se ved å kal­le ham «pakk­is».

Stav­an­ger tingrett kom også til at han for­ster­ket for­hå­nel­sen ved å gjø­re nazi­hil­sen, og at det­te ble gjort mens det var man­ge per­soner i naer­he­ten.

Po­liti­ad­vo­kat Christine Klep­pa la ned på­stand om at 27-årin­gen ble dømt til 21 da­gers ube­tin­get feng­sel.

Ret­ten men­te at straf­fen i ut­gangs­punk­tet skul­le ha va­ert ube­tin­get feng­sel.

Sam­ti­dig la ret­ten vekt på per­son­li­ge for­hold og kom til at han skul­le slip­pe med 30 ti­mer sam­funns­straff.

Po­liti­ad­vo­kat Christine Klep­pa. FOTO: ØYVIND ELLINGSEN

FOTO: STATENS VEGVESEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.