Nyheter i ski­bak­ke­ne

Nå er den kal­de, fine tida her – og om et par uker åp­ner de førs­te ski­løy­pe­ne. Gled deg til man­ge spen­nen­de fa­mi­lie­ny­he­ter i bak­ke­ne i år, og mer og bed­re kunst­snø!

Rogalands Avis - - Forside - ■ CHRIS­TI­NE BAGLO chris­ti­ne.baglo@dags­avi­sen.no

Snø­fat­ti­ge vin­tre er in­gen hind­ring. Man­ge av de størs­te al­pin­an­leg­ge­ne gjør in­ves­te­rin­ger for godt over en halv mil­li­ard kro­ner foran vin­ter­se­son­gen, iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv. En stor an­del av det­te går til å for­bed­re pro­duk­sjo­nen av kunst­snø.

El­lers er det Kvit­fjell som pre­sen­te­rer den størs­te ny­he­ten i år. Her er al­pin­kon­ser­net Al­pin­co i gang med en kjempe­ut­byg­ging for mil­li­ard­be­løp.

– Vi øns­ker å gjø­re til­bu­det på Kvit­fjell litt mer fa­mi­lie­venn­lig. Der­for åp­ner vi en split­ter ny fjell­side – Var­den, med to nye, bre­de, fine løy­per. Én grønn og en blå, som vi hå­per å kun­ne åpne al­le­re­de rundt jul, for­tel­ler Vi­be­ke Fürst Holt­mann, som er mar­keds­an­svar­lig på Kvit­fjell.

Om­rå­det vi i førs­te om­gang få to nye hei­ser. Én li­ten gon­dol, som for­bin­der Var­den med det ek­sis­te­ren­de ski­sys­te­met på Vest­si­den, samt en seks­se­ters stol­heis til top­pen.

Tomte­salg fi­nan­sie­rer

Var­den er fi­nan­siert av tomte­salg i om­rå­det. To­talt skal det sel­ges 1.400 hytte­tom­ter, og kom­me en ny fjellands­by med, bu­tik­ker, ser­ve­rings­ste­der og opp­til 2.500 nye sen­ger, og etter hvert to nye hei­ser til – så det blir to­talt 19 kilo­me­ter med ned­far­ter av ulik vans­ke­lig­hets­grad.

– Tom­te­ne er gått unna så det su­ser, iføl­ge mar­keds­sje­fen, som også for­tel­ler at de i år skal i gang med å lag­re snø for nes­te se­song.

– Da kan vi sat­se på å åpne al­le­re­de i høst­fe­rien nes­te år, sier hun.

Men i år tar de sik­te på å åpne 4. no­vem­ber, i lik­het med noen av de and­re sto­re ski­sent­re­ne i Sør-nor­ge, som blant an­net Beito­stø­len.

Barne­bak­ke i Try­sil

Try­sil får en helt ny, rød bak­ke, og det kom­mer det en ny 462 me­ter lang barne­heis i barne­om­rå­det Even­tyr. Dess­uten er det førs­te spade­ta­ket til den nye «lo­kal­fly­plas­sen» Scan­di­na­vi­an Moun­tains, be­lig­gen­de rett over svenske­gren­sen, na­er Sä­len, tatt den­ne uka. Fly­plas­sen skal stå klar i 2019.

Både i Try­sil og Hem­se­dal kan du dess­uten tes­te ut det nye kon­sep­tet Fun Slo­pes, en slags mel­lom­ting mel­lom ter­reng­park og skicross. Dis­se skal va­ere til­rette­lagt for kjø­re­re på alle ni­vå­er. Snø­pro­duk­sjo­nen i bak­ke 45 ut­vi­des også. Førs­te de­sem­ber åp­ner også split­ter ny, 1.050 me­ter lang eks­press­stol­heis i topp­om­rå­det på Nore­fjell. Hei­sen skal for­enk­le tu­ren mel­lom Bøese­ter-om­rå­det og de sen­tra­le bak­ke­ne. Med en ka­pa­si­tet på 2.570 per­soner i ti­men, blir for­hå­pent­lig­vis kø­ene hel­ler ikke alt­for lan­ge.

En av de gam­le stol­hei­se­ne på Nore­fjell er for øv­rig solgt til Gol ski­park i Hal­ling­dal, som der­med får sin førs­te stol­heis den­ne se­son­gen, ski­ver fri­flyt.no.

Ski­bak­ken på top­pen av Nore­fjell har også fått nytt kunst­snø­an­legg, som skal gjø­re det mu­lig å åpne tid­li­ge­re enn nor­malt.

Snø i bak­ke­ne

Nore­fjell er ikke ale­ne om å in­ves­te­re i pro­duk­sjons­an­legg for kunst­snø. På Voss skal det in­ves­te­res 30 mil­lio­ner kro­ner i det­te i år, og i Oslo Vin­ter­park 26 mil­lio­ner.

Også man­ge and­re an­legg i Nor­ge har sat­set mye på det­te i år og opp gjen­nom de sis­te åre­ne, for å imøte­kom­me sta­dig mer snø­fat­ti­ge vin­tre.

– Der­for er al­pin­an­leg­ge­ne mer av­hen­gi­ge av kul­de, enn av snø, på­pe­ker Ca­mil­la Syl­ling Clau­sen, som er dag­lig le­der i Al­pin­an­leg­ge­nes Lands­for­ening.

Til tross for en re­kord­dår­lig snø­vin­ter man­ge ste­der, ble det solgt heis­kort for 1140 mil­lio­ner for­ri­ge år, noe som er en om­set­nings­øk­ning på to­talt 4,5 pro­sent.

– Det er for­di vi har lyk­kes med å be­vi­se for nord­menn og ut­len­din­ger at det er fine for­hold i bak­ke­ne, selv om det ikke er snø i om­rå­de­ne rundt, sier hun.

Syl­ling Clau­sen på­pe­ker at det også gjø­res sto­re in­ves­te­rin­ger i nye og mer ef­fek­ti­ve hei­ser, ter­reng­par­ker og ser­vice­til­bud kon­ti­nu­er­lig.

– An­leg­ge­ne må hen­ge med i svin­ge­ne for å hol­de seg at­trak­ti­ve, når kon­kur­ran­sen fra and­re fri­tids­til­bud og rei­ser hele tida øker, sier hun.

La­ve­re pris på se­song­kort

En­kel­te skiste­der har også de sis­te åre­ne har stor suk­sess med å set­te ned pri­se­ne på se­song­kort, blant an­net Vin­ter­par­ken på Try­vann i Oslo. I fjor­årets vin­ter­se­song had­de de mer enn 250.000 dags­be­sø­ken­de gjes­ter i an­leg­get, noe som har gjort at de i år har kun­net in­ves­te­re mer enn 26 mil­lio­ner kro­ner i bed­re snø­ka­non­an­legg. Noe som kom­mer godt med i snø­fat­ti­ge vin­tre. De lave se­song­kort­pri­se­ne hol­der seg også i år.

Også Gei­lo vi­dere­fø­rer til­bu­det om 10.000 kro­ner for sitt fa­mi­lie­se­song­kort for to voks­ne og tre barn, som de inn­før­te i fjor.

– Det bi­dro til at vi solg­te dob­belt så man­ge se­song­kort som året før, for­tel­ler tu­rist­sjef Pål Med­hus.

Try­sil får blant an­net en helt ny rød løy­pe i år. FOTO: OLA MATSSON/SKISTAR TRY­SIL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.