Stem­men fra fjel­let

Rogalands Avis - - Samfunn - ■ STEIN RO­GER FOSSMO stf@ro­ga­lands­avis.no

– Hvor­dan har ti­den med inn­spil­ling av nytt al­bum va­ert?

– Jeg har skre­vet pla­ten i en skrive­stue i en hus­manns­plass jeg har an­skaf­fet meg på Ton­stad, der jeg har bodd mye tid­li­ge­re også. Jeg har va­ert der ale­ne i pe­rio­der, i én uke og i 14 da­ger, fram og til­ba­ke. Jeg har gått i fjel­let, fått ro. Fint, men det er litt «bob, bob» å va­ere så mye ale­ne. Jeg var vel­dig glad når jeg traff folk!

– Hva har na­tu­ren og still­he­ten be­tydd? – Jeg kom til et kjent sted, det var litt me­lan­kolsk, i blant har jeg be­gynt å gri­ne. Jeg grei­er å va­ere fullt til ste­de i li­vet, og tan­ke­ne blir kla­re­re der, det er mer støy i en by. Jeg li­ker å gå inn i fø­lel­se­ne mine. Tan­ke­ne bare kom­mer til meg. San­ge­ne på «Ikkje gå deg vill» kom­mer rett fra hjer­tet. Litt un­der­fun­dig, na­ert, hu­mo­ris­tisk, med al­vor.

– Pla­ten er pro­du­sert av Mor­ten Abel, Bør­ge Fjord­heim og deg. Hva har Abel og Fjord­heim til­ført?

– Jeg li­ker å ut­ford­re meg selv, og job­be med folk gir meg noe nytt. Det er blitt en blan­ding av or­ga­nisk lyd med for ek­sem­pel fio­lin blan­det med for ek­sem­pel trom­ming på et or­gel, en trom­ming som så er sam­plet. Vi har lekt oss i stu­dio, Mor­ten har spilt blokk­fløy­te og bass, Bør­ge kom én dag med et le­ke­pia­no. Dess­uten, det er manns­ko­ring. Mor­ten og Bør­ge ko­rer som bare dét. Kjempe­fint!

– En fin pro­sess, vir­ker det som?

– Ja, jeg er bare så for­nøyd, med teks­te­ne, me­lo­di­ene og pro­duk­sjo­nen. Det­te er den bes­te pla­ten min til nå. Det er blitt gans­ke sjan­ger­fritt, og vel­dig va­riert.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Vans­ke­lig spørs­mål. Den sis­te jeg les­te var av Hel­ga Flat­land, en ung, kjempe­kul for­fat­ter. Jeg les­te også ny­lig en bok av en stoi­ker, en fi­lo­so­fi­bok.

– Hva gjør du når du skei­er ut?

– Skei­er ut og skei­er ut ... Nei, jeg kom­mer ikke på noe spe­si­elt.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot el­ler for?

– Mot dob­belt­mo­ral, som i san­gen min «Ikkje gå deg vill». Jeg er for raus­het og roms­lig­het hos folk, mot bak­snak­king, trang­synt­het og jante­lov. Hvor­for skal man be­hø­ve å tråk­ke på and­re folk?

– Er det noe du ang­rer på?

– Nei, ikke som jeg kom­mer på (tril­len­de lat­ter).

– Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Noen greie men­nes­ker. Jeg set­ter pris på å snak­ke med van­li­ge folk.

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Mye. Når jeg får stå på en sce­ne, syn­ge og spil­le, og får gitt noe til­ba­ke til folk, er jeg kan­skje lyk­ke­ligst.

– Hvem var din barn­doms­helt?

– Pip­pi Lang­strøm­pe. Hun er mo­dig.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– At jeg er vel­dig dis­tré. Det går mye tid til å lete etter nøk­ler, og mo­bil­te­le­fo­nen, den type ting.

FOTO: SI­RI A. SANDEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.