Slik så han byen

100 år si­den «Hasiv» ble født – hyl­les med bok

Rogalands Avis - - Samfunn - CAROLINE T. GIL­JE cte@ro­ga­lands­avis.no

– I Stav­an­ger er «Hasiv» na­er­mest en in­sti­tu­sjon. Jeg vet ikke om det er så man­ge ty­per som ham leng­re. Jeg sy­nes det er verdt å lø­fe ham fram, sier for­fat­ter og lo­kal­his­to­ri­ker Rune Roal­kvam.

I over ti år har han skan­net og sor­tert fle­re tu­sen bil­der etter av­døde Halvor «Hasiv» Si­vert­sen. «Hasiv», som døde i 2011, var en mar­kant skik­kel­se på Stor­haug. I år vil­le han blitt 100 år. Det mar­ke­rer Roal­kvam, som er i slekt med ham, med en egen bok om ham.

Best kjent er «Hasiv» som idretts­le­der og svømme­in­struk­tør. Men han var også en vik­tig his­to­rie­for­mid­ler. Fra 1945 og fram til han pen­sjo­ner­te seg i 1984 var han jour­na­list og sports­re­dak­tør i Ro­ga­lands Avis.

Hver­dags­mo­ti­ver

– Stort sett fo­to­gra­fer­te og be­skrev han hver­dags­li­vet til van­li­ge ar­bei­der­klasse­folk, sli­ke som han selv. For «Hasiv» hand­let do­ku­men­te­rin­gen om å vise ka­me­rat­skap og so­li­da­ri­tet, for­tel­ler Roal­kvam, som sam­men med sin bror Gunnar Roal­kvam ar­vet Si­vert­sens rik­hol­di­ge ma­te­ria­le.

Fle­re av bil­de­ne og teks­te­ne har Rune Roal­kvam nå sam­let i bo­ken som har fått nav­net «Byen vår». Den vi­ser Stav­an­ger slik «Hasiv» så den på 1950- og 60-tal­let.

– Bil­de­ne vis­te alt ifra un­ger som lek­te i ga­te­ne til opp­stil­te idretts­lag.

Halvor «Hasiv» Si­vert­sen fo­to­gra­fer­te Stav­an­ger på 50- og 60-tal­let med en ar­bei­der­manns blikk. Nå er den av­døde Ra-jour­na­lis­tens bil­der og teks­ter sam­let i bok­form.

Bade­dam­mens far

Sist­nevn­te mo­tiv kun­ne ha fylt en helt, bok iføl­ge Roal­kvam. Det samme kun­ne også bil­der av Bade­dam­men på Stor­haug gjort.

«Hasiv» er for man­ge også kjent som «Bade­dam­mens far», som han had­de ho­ved­a­eren for å sik­re mot ut­fyl­ling og ut­byg­ging på slut­ten av 1950-åre­ne.

Rune Roal­kvam

– Han var en krum­tapp og en ild­sjel. En gans­ke unik per­son, egent­lig, sier Roal­kvam, som har gitt ut bo­ken på eget for­lag.

I ti­den fram­over vil bro­ren Gunnar Roal­kvam hol­de fore­drag om «Hasiv».

Han er na­er­mest en in­sti­tu­sjon i Stav­an­ger.

FOTO: HALVOR SI­VERT­SEN

FRA SKOLENES TRA­FIKK-LØP: gang ble ar­ran­gert i 1947. Bil­det er fra Jo­han­n­es sko­le og vi­ser gut­ter som er med på skolenes Tra­fikk-løp i 1955. Over 200 jen­ter og gut­ter var med i lø­pet som førs­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.