HALVOR «HASIV» SI­VERT­SEN

Rogalands Avis - - Samfunn -

■ Halvor Kar­lo Si­vert­sen, født 5. sep­tem­ber 1917 og død 25. juli 2011, er tid­li­ge­re jour­na­list i 1ste Mai (nå­va­eren­de Ro­ga­lands Avis).

■ Han var idretts­le­der og svømme­in­struk­tør i Fri­sinn Sports­klubb i fle­re ti­år og har la­ert utal­li­ge barn å svøm­me.

■ Si­vert­sen var også for­fat­ter av lo­kal­lit­te­ra­tur, samt med­lem av Stav­an­ger by­sty­re i to pe­rio­der i 1960-åre­ne.

■ Han har mot­tatt en rek­ke pri­ser, blant an­net Kon­gens for­tjenst­me­dal­je i sølv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.