Stu­den­ter ved UIS lan­se­rer Stu­dent­te­le­fo­nen

Rogalands Avis - - Samfunn -

I mars 2018 star­ter stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen Stor en hjelpe­te­le­fon og chatte­tje­nes­te for stu­den­ter ved uni­ver­si­te­tet og i Stav­an­ger-re­gio­nen.

Ved å set­te stu­den­te­nes men­ta­le hel­se på dags­or­den og øke stu­den­te­nes vel­ferds­til­bud, skal tje­nes­ten kun­ne bi­dra til å bed­re de­res psy­kis­ke hel­se, skri­ver Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger på sin hjemme­side.

Bak­grun­nen for til­bu­det er Stu­den­te­nes hel­se og triv­sels­un­der­sø­kel­se som ble gjen­nom­ført i 2014.

I un­der­sø­kel­sen kom det fram at hver fem­te stu­dent rap­por­ter­te om al­vor­li­ge psy­kis­ke sym­pton­pla­ger. Fore­koms­ten skal va­ere dob­belt så høy blant stu­den­ter som i nor­mal­be­folk­nin­gen i samme al­ders­grup­pe, og dob­belt så høy blant kvin­ner enn menn.

Inn­rin­ger­ne til Stu­dent­te­le­fo­nen er ano­ny­me, og tje­nes­ten er gra­tis og dre­vet av fri­vil­li­ge stu­den­ter.

Det skal va­ere et lav­ters­kel­til­bud som byr på di­rek­te og gra­tis hjelp uten hen­vis­ning, ven­ting og lang saks­be­hand­ling. In­gen te­ma­er skal va­ere ver­ken for små el­ler for sto­re.

Til opp­star­ten i mars tren­ger Stu­dent­te­le­fo­nen 40 fri­vil­li­ge. Blir fle­re uni­ver­si­te­ter i Nor­ge med på la­get, øker også be­ho­vet for an­tall fri­vil­li­ge.

Tan­ken er at Stu­dent­te­le­fo­nen skal kun­ne til­bys hver natt.

Må­let på sikt er at Stu­dent­te­le­fo­nen skal bli en na­sjo­nal tje­nes­te for alle stu­den­ter i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.