Før­te ikke regn­skap i fir­ma­et sitt – så gikk sel­ska­pet kon­kurs

Rogalands Avis - - Samfunn -

JA­EREN TING­RETT: 42-årin­gen før­te ikke regn­skap i fir­ma­et sitt i nes­ten seks år. Så gikk han kon­kurs.

Og nå har han også va­ert i Ja­eren ting­rett for over­tre­del­se av bok­fø­rings­lo­ven.

Iføl­ge til­ta­len drev han et fir­ma på Klepp i pe­rio­den fra 12. au­gust 2011 til det gikk kon­kurs i ja­nu­ar i år.

I hele pe­rio­den unn­lot han å føre el­ler sør­ge for at det ble ført fort­lø­pen­de og full­sten­dig regn­skap.

«Over­tre­del­sen an­ses som ve­sent­lig for­di det leg­ges vekt på pe­rio­dens leng­de og meng­dens om­fang», he­ter det i til­ta­len mot 42-årin­gen.

Da han ny­lig møt­te i ret­ten kom han med en ufor­be­hol­den til­stå­el­se.

I for­bin­del­se med straffe­utmå- lin­gen la ret­ten vekt på at det har skjedd over en leng­re pe­rio­de, til tross for at det først var drift i fir­ma­et fra au­gust 2014.

Ret­ten kon­klu­der­te med at det had­de va­ert en om­set­ning i fir­ma­et på 1,2 mil­lio­ner kro­ner fram til det ble åp­net kon­kurs i fir­ma­et.

Ja­eren ting­rett kom til at all­menn­pre­ven­ti­ve hen­syn vei­er tungt i sli­ke sa­ker, og at retts- prak­sis vi­ser at det som et klart ut­gangs­punkt skal rea­ge­res med ube­tin­get feng­sel.

42-årin­gen for­klar­te i ret­ten at det vil­le bli tøft for fa­mi­li­en der­som han måt­te sone.

Det men­te ikke ret­ten var til­fel­le og døm­te ham til å måt­te sone 30 da­ger i feng­sel, og at han even­tu­elt kun­ne søke Kri­mi­nal­om­sor­gen om å få sone straf­fen ved hjelp av fot­len­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.