Fant pro­fi­len til kona på da­ting­side

Rogalands Avis - - Samfunn - Trb@ro­ga­lands­avis.no

STAV­AN­GER TING­RETT: 46-årin­gen ble ra­sen­de da han fant ko­nas pro­fil på en da­ting­side.

■ TO­RE BRULAND 46-årin­gen og kvin­nen traff hver­and­re på en chat­te-/ da­ting­side på in­ter­nett, og kvin­nen var da bo­satt i ut­lan­det. 46-årin­gen be­søk­te hen­ne i 2013, og de be­stem­te seg for å inn­gå ek­te­skap.

For­na­er­me­de kom til Nor­ge i no­vem­ber 2013, og pa­ret gif­tet seg i mars 2014, der de etab­ler­te seg i 46-årin­gens bo­lig på Sola.

Stav­an­ger ting­rett kom til at han skul­le døm­mes for to til­fel­ler av le­gems­for­na­er­mel­se mot kona. 46-årin­gen for­klar­te i ret­ten at han rundt den 15. de­sem­ber 2015 skul­le vise ar­beids­kol­le­ger da­ting­si­den hvor han traff sin kone. I den for­bin­del­se så han at hun had­de lagt ut en ny pro­fil, der hun søk­te and­re menn.

Ko­nas for­kla­ring på det­te var at pro­fi­len var lagt ut av en venn­in­ne uten hen­nes kunn­skap. Det­te fes­tet ikke 46-årin­gen lit til.

Vil­le få hen­ne ut

Etter en opp­his­set kran­gel vil­le han av­slut­te ek­te­ska­pet og få kona ut av de­res fel­les hjem. Han tok da tak i hen­nes un­der­arm og hal­te og dro hen­ne med seg mot ut­gangs­dø­ren, mens kona strit­tet imot. Ved ut­gangs­dø­ren klar­te kona å ta et spenn­tak mot dør­kar­men.

46-årin­gen opp­ga for­sø­ket med å kas­te hen­ne ut, men for­na­er­me­de for­lot etter noen tid ste­det.

Stav­an­ger ting­rett kom til at i til­legg til at makt­bru­ken opp­lev­des som smerte­full, så re­pre­sen­ter­te for­sø­ket på ut­kas­tel­se en be­ty­de­lig psy­kisk kren­kel­se.

Føl­te seg som en hund

For­na­er­me­de har for­klart at hun føl­te seg som en hund, og at hun opp­lev­de det som tungt, etter­som hun var ale­ne i et frem­med land, uten fa­mi­lie el­ler and­re hun kun­ne søke hjelp hos.

Ret­ten kom også til at det sin­net 46-årin­gen opp­lev­de da han var på da­ting­si­den ikke kun­ne gjø­re le­gemskren­kel­sen straffri. «Det er ikke i noe til­fel­le snakk om en sa­er­lig pro­vo­se­ren­de yt­ring, men sja­lu­si og mis­tan­ke om utro­skap. Det­te er ofte bak­grun­nen for vold mel­lom ek­te­fel­ler, og med­fø­rer ikke at straff skal bort­fal­le», he­ter det i dom­men.

Nes­te volds­epi­so­de skal ha fun­net sted i au­gust i fjor. Da skal for­na­er­me­de ha opp­søkt 46-årin­gen i for­bin­del­se med at hun skul­le hen­te noe og dis­ku­te­re se­pa­ra­sjons­pa­pi­re­ne som 46-årin­gen øns­ket hen­nes un­der­skrift på. Da opp­sto det en ny kran­gel mel­lom dem.

46-årin­gen har for­klart at kona slo en ly­se­sta­ke mot hans baer­ba­re PC slik at skjer­men på den­ne knus­te. For­na­er­me­de har for­klart at det­te var et uhell. Der­med for­søk­te 46-årin­gen på nytt å dra hen­ne ut av hu­set, an­gi­ve­lig for å hind­re at and­re gjen­stan­der ble øde­lagt. Kona gjor­de motstand, si­den hun ikke had­de fått hen­tet tin­ge­ne sine.

I for­bin­del­se med straffe­ut­må­lin­gen la ret­ten vekt på at de to for­hol­de­ne ikke var av de mest al­vor­li­ge. I for­mil­den­de ret­ning ble det også lagt vekt på at beg­ge til­fel­le­ne har fun­net sted i en sva­ert opp­rørt si­tua­sjon, hvor 46-årin­gens pri­ma­ere for­mål med hand­lin­ge­ne har va­ert å få for­na­er­me­de ut av hu­set.

Der­med kom ret­ten til at han skul­le døm­mes til be­tin­get feng­sel i 30 da­ger. Han ble også dømt til å be­ta­le 10.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning til for­na­er­me­de.

Illustrasjonsfoto. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.