31 lov­brudd

• – Stjal brenne­vin fra natt­klubb

Rogalands Avis - - Samfunn - TO­RE BRULAND trb@ro­ga­lands­avis.no

■ Blant an­net må 28-årin­gen sva­re for en rek­ke ty­ve­ri­er.

28. no­vem­ber 2015 skal han blant an­net ha brutt seg inn i en bil som var par­kert uten­for et ho­tell i Stav­an­ger.

Etter å ha knust ru­ten på bi­len skal han ha for­synt seg med kla­er til en ver­di av 2875 kro­ner.

Da­gen etter det­te skal han ha for­synt seg med en syk­kel og en syk­kel­hen­ger fra en bod.

18. ok­to­ber i fjor skal han også ha brutt seg inn i et tre­nings­stu­dio i Stav­an­ger.

Her skal han ha for­synt seg med en mikse­pult, en ip­ad og et hoppe­tau.

Natt til den 21. de­sem­ber i fjor skal han brutt opp en dør til en natt­klubb i Stav­an­ger.

Fra den­ne skal han ha stjå­let syv flas­ker med brenne­vin, fem bok­ser med energi­drikk og en halv­li­ter med cola.

Klip­pet lås

4. ja­nu­ar i år skal han også ha klip­pet lå­sen av en syk­kel og stjå­let den­ne.

I fe­bru­ar i år skal han også ha stjå­let di­ver­se verk­tøy fra en bygge­plass i Stav­an­ger.

11. mars i år skal han også brutt seg inn i en syk­kel­bu­tikk og tatt to ter­reng­syk­ler til 70.000 kro­ner

25. mars i år skal han og and­re per­soner ha for­søkt å bry­te seg inn i en syk­kel­bu­tikk i Stav­an­ger.

For­sø­ket ble av­brutt ved at po­li­ti­et kom til ste­det.

28. sep­tem­ber skal han også ha hatt en golf­bag med til­hø­ren­de køl­ler på hy­be­len sin.

For det­te er 28-årin­gen til­talt for he­le­ri.

STAV­AN­GER TING­RETT: En 28 år gam­mel mann må sva­re for hele 31 lov­brudd når han i nes­te uke skal møte i ret­ten.

Skade­verk

Til­ta­len ly­der også på skade­verk ved at han har knust ru­ter i to bi­ler.

31. mars i år skal han også ha spar­ket opp en dør til et syk­kel­par­ke­rings­hus, slik at det opp­sto ska­der på dø­ren og dør­kar­men.

28-årin­gen er også til­talt for å ha gått rundt med kni­ver, øks og start­pis­tol.

Han må også sva­re for fle­re til­fel­ler av opp­be­va­ring og be­sit­tel­se av nar­ko­ti­ka.

Sa­ken skal opp i Stav­an­ger ting­rett den 19. ok­to­ber.

Hans Ma­ri­us Thor­s­naes, 28-årin­gens for­sva­rer, sier til RA at hans kli­ent vil til­stå fle­re av for­hol­de­ne han er til­talt for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.