Mil­li­ard i det blå

• Etter­ly­ser lo­vet stor­sat­sing på «den nye ol­jen»

Rogalands Avis - - Samfunn - TRI­NE AN­DRE­AS­SEN tri­ne.an­dre­as­sen@dags­avi­sen.no

FRAM­TI­DAS JOB­BER: «Tek­nomil­li­ar­den» som skul­le pum­pes inn i forsk­ning og ny tek­no­lo­gi de nes­te fire åre­ne, har fis­let ut til 75 mil­lio­ner det førs­te året.

■ – Et muse­skritt i for­hold til mil­li­ar­den som var lo­vet.

Slik be­teg­ner le­der Ka­ri Sol­li­en i Aka­de­mi­ker­ne den blå­blå re­gje­rin­gens be­vilg­ning i for­sla­get til stats­bud­sjett, som ble lagt fram tors­dag. Sol­li­en er øvers­te sjef for 200.000 med­lem­mer i ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­nen for lang­tids­ut­dan­ne­de.

Mil­li­ard­løf­te

Det var i som­mer stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) sni­kåp­net valg­kam­pen med et løf­te om å set­te av minst én mil­li­ard kro­ner de nes­te fire åre­ne til forsk­ning og tek­no­lo­gi.

– Vi skal spe­si­elt sat­se på mu­lig­gjø­ren­de tek­no­lo­gi­er som IKT, nan­o­tek­no­lo­gi, bio­tek­no­lo­gi og avan­sert pro­duk­sjon, sa Sol­berg, iføl­ge NTB.

«Fram­ti­das olje»

Men i for­sla­get til stats­bud­sjett er det bare satt av 75 mil­lio­ner kro­ner til så­kalt mu­lig­gjø­ren­de tek­no­lo­gi. El­ler enk­le­re sagt: Forsk­ning på det vi skal leve av etter ol­jen.

– Det­te er forsk­ning på «fram­ti­das olje». Det­te tren­ger vi for å få nye løs­nin­ger og grønn tek­no­lo­gi, slik at vi kan ska­pe de nye job­be­ne vi vil tren­ge når det blir faer­re ar­beids­plas­ser i olje og gass, sier Ka­ri Sol­li­en i Aka­de­mi­ker­ne.

– Vi har noen kon­kur­ranse­for­trinn med den kom­pe­tan­sen vi al­le­re­de har i olje- og gass­na­e­rin­gen. Å bru­ke den­ne kom­pe­tan­sen in­nen nye fel­ter, er su­per­vik­tig for å kla­re kon­kur­ran­sen fram­over. Å sat­se lite på den­ne tek­no­lo­gi­en er som å sky­te seg selv i fo­ten, fast­slår Sol­li­en.

In­gen­ting ty­der på at den blå­blå re­gje­rin­gen vil få stør­re – Vi har le­vert so­lid på forsk­ning, sier Kent Gud­mund­sen, som sit­ter i ut­dan­nings- og forsk­nings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get for Høy­re. hand­lings­rom for å sat­se på forsk­ning i åre­ne som kom­mer, me­ner hun.

– Valg­flesk

– Det­te lig­ner faelt på valg­flesk. Å kom­me opp på én mil­li­ard i lø­pet av fire år, vil kre­ve et gans­ke vold­somt takt­skif­te av re­gje­rin­gen.

FOTO: POINTIMAGES

«TEKNOMILLIARD»: Løf­tet om én mil­li­ard over fire år til sat­sing på fram­ti­das job­ber, har re­sul­tert i 75 mil­lio­ner i for­sla­get til stats­bud­sjett for nes­te år. Nå spør le­der Ka­ri Sol­li­en i Aka­de­mi­ker­ne seg om Høy­res løf­te bare var valg­flesk.

FOTO: AR­NE OVE BERGO

SKUF­FET: Ka­ri Sol­li­en i Aka­de­mi­ker­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.