Ven­st­re og KRF kves­ser kni­ve­ne før bud­sjett­for­hand­lin­ger

Rogalands Avis - - Samfunn -

STATS­BUD­SJET­TET: Plei­e­pen­ger, la­ere­re og bed­re vil­kår for grün­de­re blir vik­ti­ge sa­ker for KRF og Ven­st­re når de skal kjøp­slå med re­gje­rings­par­ti­ene om nes­te års bud­sjett. KRF me­ner det er gode mu­lig­he­ter for å bli eni­ge med Høy­re og Frp, selv om par­ti­et ikke len­ger har noen sam­ar­beids­av­ta­le med dem. – En kan ikke kon­klu­de­re på for­hånd, men vi går ikke inn i forhandlinger for at vi skal bry­te. Jeg me­ner det er et bed­re grunn­lag for å kla­re å bli eni­ge enn i tid­li­ge­re bud­sjet­ter, sier Krfs fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son Kjell In­golf Rop­stad. På spørs­mål om hvil­ke tre sa­ker han vil prio­ri­te­re, nev­ner han først fa­mi­lie­øko­no­mi. Kom­bi­na­sjo­nen av skatte­skjer­pel­ser og dy­re­re barne­hage fal­ler dår­lig i smak. Vi­de­re trek­ker Rop­stad fram la­e­rer­sat­sing. KRF har krevd at det må inn­fø­res en la­erernorm på maks 15 ele­ver per la­erer. Til slutt pe­ker han på plei­e­penge­ord­nin­gen for fa­mi­li­er med al­vor­lig syke barn. Fle­re blir ram­met av end­rin­ge­ne som ble inn­ført 1. ok­to­ber.

Fle­re kom­men­ta­to­rer har på­pekt at Ven­st­re og KRF la an en mild og sam­ar­beids­vil­lig tone da bud­sjett­for­sla­get ble lagt fram tors­dag. Da­gen der­på har Ven­st­res fi­nans­po­li­tis­ke tal­s­per­son Ter­je Brei­vik fort­satt et godt håp om enig­het.

– Ut­gangs­punk­tet er godt på over­ord­net nivå, men det er over­ras­ken­de man­ge kutt på om­rå­der som er vik­ti­ge for Ven­st­re, sier han og trek­ker blant an­net fram kutt i til­skudd til bred­bånd i dis­trik­te­ne, kutt i støt­ten til fri­vil­li­ge retts­hjelps­til­tak og fjer­nin­gen av støt­ten til en rek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner på Land­bruks­de­par­te­men­tets bud­sjett. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.