Høy­re: – Rart å va­ere skuf­fet

Rogalands Avis - - Samfunn - Tri­ne.an­dre­as­sen@dags­avi­sen.no

FOR­NØYD: Høy­res Kent Gud­mund­sen (H) sy­nes det er rart at Aka­de­mi­ker­ne er skuf­fet.

– Den lo­ve­de tek­no­logi­mil­li­ar­den inne­holdt mer enn bare sat­sing på mu­lig­gjø­ren­de tek­no­lo­gi­er. Og vi har bare så vidt kom­met i gang. Vi har en god del sat­sin­ger i bud­sjet­tet vårt som helt åpen­bart vil støt­te opp un­der ar­bei­det med å få Nor­ge i stand til å sat­se på di­gi­ta­li­se­ring, forsk­ning og ny tek­no­lo­gi. Men vi må selv­føl­ge­lig sum­me­re opp hvor mye som går til mu­lig­gjø­ren­de tek­no­lo­gi når vi ser hvor­dan Forsk­nings­rå­det og and­re mål­ret­ter sat­sin­gen.

– Kan du love at det kom­mer en mil­li­ard i lø­pet av fire år?

– Ja, det lig­ger jo til grunn i ut­spil­let i valg­kam­pen. Vår am­bi­sjon er å le­ve­re en mil­li­ard på det­te om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.