Wein­stein an­kla­ges for nok en vold­tekt

Rogalands Avis - - Verden -

VOKSER: Hol­ly­wood-pro­du­sen­ten Har­vey Wein­stein (65) an­kla­ges for nok en vold­tekt. Tre kvin­ner har tid­li­ge­re an­kla­get Wein­stein for vold­tekt, og en rek­ke kvin­ne­li­ge stjer­ner i Hol­ly­wood har for­talt hvor­dan han opp gjen­nom åre­ne har ut­satt dem for sek­su­ell tra­kas­se­ring og over­grep. Blant dem som hev­der å ha blitt tra­kas­sert av Wein­stein er Os­car-vin­ner­ne Gwyneth Pal­trow og An­ge­lina Jo­lie. Nå står også skue­spil­le­ren Ro­se Mc­gowan fram. Hun er den fjer­de som an­kla­ger pro­du­sen­ten for vold­tekt. Wein­stein fikk spar­ken i film­sel­ska­pet han ei­er sam­men med bro­ren Bob Wein­stein etter et opp­slag i The New York Ti­mes i for­ri­ge uke.

Av­slø­rin­gen har skapt sto­re bøl­ger i Hol­ly­wood, der sta­dig fle­re kjen­te navn har stått fram og for­talt om over­grep el­ler at de har hatt kjenn­skap til el­ler hørt ryk­ter om over­grep.

Også i Washington er re­ak­sjo­ne­ne på av­slø­rin­ge­ne ster­ke. Wein­stein har va­ert en stor øko­no­misk bi­drags­yter til De­mo­kra­te­ne, og både tid­li­ge­re pre­si­dent Ba­rack Oba­ma og hans kone Michel­le, og tid­li­ge­re første­dame, uten­riks­mi­nis­ter og pre­si­dent­kan­di­dat Hil­la­ry Clin­ton har gått hardt ut mot ham. Ekte­pa­ret Oba­ma sier at de vem­mes over an­kla­ge­ne mot Wein­stein, og Hil­la­ry Clin­ton sier at hun vil do­ne­re pen­ge­ne hun mot­tok fra ham i valg­kam­pen til vel­de­di­ge for­mål. En av få i Hol­ly­wood som har ryk­ket ut til Wein­steins for­svar, er den Os­car-be­løn­ne­de re­gis­sø­ren Oli­ver Stone.

Stone ad­va­rer mot å for­hånds­døm­me pro­du­sen­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.