Han fikk drømme­plas­sen

Es­pen Barth Ei­de for­sik­rer at han har fått den plas­sen han øns­ket seg på Stor­tin­get.

Rogalands Avis - - Helg - TOR SANDBERG Tor.sandberg@dags­avi­sen.no

Du har va­ert både for­svars­mi­nis­ter og uten­riks­mi­nis­ter, men ikke stor­tings­re­pre­sen­tant. Hvor­for ikke?

– Jeg har ti års er­fa­ring fra re­gje­rings­ap­pa­ra­tet, først som stats­sek­reta­er i UD i Stol­ten­bergs førs­te re­gje­ring i 20002001, og så som stats­sek­reta­er og stats­råd i både For­svars­de­par­te­men­tet og i UD un­der den rødgrøn­ne pe­rio­den fra 2005-2013. Da job­bet jeg tett med Stor­tin­get, så jeg er godt kjent her! Det var en spen­nen­de tid, der vi fikk til mye i uten­riks- og for­svars­po­li­tik­ken. Det er der­imot førs­te gang jeg selv har stilt til valg til Stor­tin­get. Tid­li­ge­re har jeg ikke «opp­søkt» po­li­tis­ke job­ber, men blitt spurt om å bi­dra. Nå kjen­ner jeg imid­ler­tid at det er noe eget med å ha di­rek­te man­dat fra fol­ket, og jeg ser vel­dig frem til å dri­ve med politikk fra den­ne vin­ke­len også.

Er du skuf­fet over at du ikke fikk plass i Stor­tin­gets uten­riks- og for­svars­ko­mi­té?

– Nei. Jeg har job­bet med uten­riks- og sik­ker­hets­po­li­tikk det al­ler mes­te av li­vet, som fors­ker, po­li­ti­ker, og i fle­re FN­job­ber. Nå er jeg vel­dig klar for å job­be med ett av ver­dens vik­tigs­te spørs­mål, nem­lig hvor­dan vi skal sik­re at vi går over til et lav­ut­slipps­sam­funn før det er for sent. Klima­ut­ford­rin­gen er i sin na­tur glo­bal og det er mas­se in­ter­na­sjo­nal politikk i det­te. Nor­ge er sam­ti­dig en energistor­makt, og jeg har len­ge in­ter­es­sert meg for hvil­ket an­svar nett­opp olje- og gass­na­sjo­nen Nor­ge har for det­te ar­bei­det.

Ja, du har i ste­det fått plass i ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en. Hva er di­ne for­ut­set­nin­ger for å gjø­re en god jobb der?

– Jeg øns­ket meg til nett­opp den­ne ko­mi­te­en, da jeg sy­nes at noen av de vik­tigs­te te­ma­ene frem­over kom­mer her. Jeg tror at min er­fa­ring fra in­ter­na­sjo­nalt ar­beid kom­mer godt med. Da jeg var di­rek­tør i Ver­dens øko­no­mis­ke fo­rum i Genè­ve, job­bet vi mye med den sam­funns­om­vel­tin­gen vi kal­ler den fjer­de in­du­stri­el­le re­vo­lu­sjon, vil av­sted­kom­me in­nen ar­beids­liv, politikk og sam­funn. Di­gi­ta­li­se­ring, auto­ma­sjon, ma­skin­la­e­ring, nye ma­te­rial­tek­no­lo­gi­er, nye pro­duk­sjons­for­mer og de­lings­øko­no­mi­en vil end­re om­trent alt rundt oss – og midt oppe i det­te må ver­den lyk­kes med kraf­ti­ge kli­ma­kutt. Jeg er tek­no­logi­op­ti­mist og tror at det tek­no­lo­gis­ke skif­tet kan un­der­støt­te det grøn­ne skif­tet, men det kre­ver aktiv stat­lig politikk, kla­re og for­ut­sig­ba­re re­gu­le­rin­ger og ster­ke sty­rings­sig­na­ler til mar­ke­det.

Hva må til de nes­te fire åre­ne for at du skal kun­ne si deg for­nøyd med din inn­sats i ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en?

– Jeg hå­per vi lyk­kes i å gjø­re klima­po­li­tikk til en in­te­grert del av all an­nen politikk. Vi bør ha fått til ty­de­li­ge kutt i ut­slip­pe­ne, ja, men der­til øns­ker jeg at Nor­ge skal bli en vin­ner i om­stil­lin­gen, alt­så at vi ska­per nye ar­beids­plas­ser og ny, ba­ere­kraf­tig vekst gjen­nom å om­fav­ne de nye mu­lig­he­te­ne. Vi har man­ge kom­pa­ra­ti­ve for­trinn her. Det al­ler vik­tigs­te lig­ger i at vi er gode på å om­stil­le oss sam­men og å løf­te i flokk. Der­for et den norske mo­del­len vik­ti­ge­re enn noen sin­ne. Må­let er både ba­ere­kraf­tig vekst og et in­klu­de­ren­de sam­funn. Hva ten­ker du om klima­end­rin­ge­ne?

– Kli­ma­kri­sen er over oss, her og nå. Det­te er ikke teori len­ger, men vir­ke­lig­het. Stop­per vi ikke ut­vik­lin­gen i tide gjør vi klo­den ule­ve­lig for våre barne­barn. Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg et vik­ti­ge­re glo­balt fel­les­gode enn et godt kli­ma. For­stå­el­sen for det­te vokser kraf­tig i de al­ler fles­te lei­re. Nor­ge må sør­ge for å for­bli i front her og ikke ende opp som en sin­ke bak EU, som er i ferd med å ta vik­ti­ge grep. Fel­tet har også man­ge sik­ker­hets­po­li­tis­ke over­to­ner. Hjem­me, for­di sik­ker­het og be­red­skap også drei­er seg om kri­tisk in­fra­struk­tur, og strøm­for­sy­nin­gen er i våre da­ger et ty­pisk mål for an­grep i en spent si­tua­sjon. Ute, for­di kli­ma­kri­sen fort kan bi­dra til flykt­nings­trøm­mer og kamp om res­sur­ser på et nivå vi tid­li­ge­re knapt har sett ma­ken til.

Hva skal vi gjø­re med olje­na­e­rin­gen?

– Nå kom­mer vi til å ha olje- og gass­pro­duk­sjon i man­ge år til, og in­du­stri­en skal ha kla­re ramme­be­tin­gel­ser så de vet hva de har å for­hol­de seg til. Her har vi po­li­ti­ke­re et an­svar for å sik­re for­ut­sig­bar­het og lang­sik­tig­het. Der­til vil vi in­vi­te­re in­du­stri­en og de som job­ber der inn i ar­bei­det med å ten­ke på hva som kom­mer etter ol­jen. Olje- og gass­in­du­stri­en er tek­no­lo­gisk i front i Nor­ge og jeg tror det er be­ty­de­lig over­fø­rings­ver­di både til for­ny­bar tek­no­lo­gi og and­re om­rå­der som kre­ver spe­sia­li­sert kom­pe­tan­se.

Hvor­dan opp­le­ver du stem­nin­gen i Ap etter valg­ne­der­la­get og all uro­en i etter­kant, knyt­tet til både per­soner og po­si­sjo­ner?

– For å si det slik, jeg er glad for at vi i Ar­bei­der­par­ti­et nå en­de­lig er i gang med å ska­pe politikk igjen! Vi er på vårt bes­te når vi har fo­kus på det.

INN I STORTINGSVARMEN: Es­pen Barth Ei­de (med lil­la slips) er en av de (ut)valg­te 169 de nes­te fire åre­ne. Han ser fram til å ar­bei­de med «et av ver­dens vik­tigs­te spørs­mål» der.

FOTO: CORNE­LI­US POPPE/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.