MAR­CUS THRANE

Rogalands Avis - - Helg -

■ Po­li­tisk ak­ti­vist født i

Oslo 14. ok­to­ber 1917. Gift med Josep­hi­ne Thrane.

■ Be­gyn­te sitt po­li­tis­ke vir­ke som re­dak­tør i Dram­mens Adres­se i 1848, med var for ra­di­kal og ble opp­sagt fra nytt­år 1949.

■ Sen­tral i opp­byg­gin­gen av Ar­bei­der­for­enin­ge­ne. Be­gyn­te i 1949 å utgi Ar­bei­der-for­enin­ger­nes Blad.

■ Ble ar­res­tert i 1851. Dømt i 1855 til fire år i tukt­hus.

■ Døde i USA i 1890. I 1949 ble lev­nin­ge­ne hen­tet hjem, og Thrane ble grav­lagt i Aeres­lun­den på Vår Frel­sers Grav­lund i Oslo.

■ Klok­ka 12 i dag, på 200-års­da­gen for Thranes fød­sel, er det kranse­ned­leg­gel­se på gra­ven. Fra 16.00 er det fest­fore­stil­ling på Kul­tur­hu­set i Oslo.

■ Klok­ka 13.00 søn­dag er det by­vand­ring med Knut Kjeld­stad­li og Gunnar An­dre­as­sen fra Råd­hus­gata til Stor­tor­get, over Youngs­tor­get til Va­ter­lands bru, og vi­de­re over Grøn­land til Bots­feng­se­let.

Kil­der: «Mar­cus Thrane – For­bry­tel­se og straff» (Mo­na R. Ringvej), Sto­re Norske Lek­si­kon, mar­cus-thrane.com.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.