Fle­re nyheter i al­pin­bak­ke­ne:

Rogalands Avis - - Helg -

GAUTEFALL: Nytt 100 me­ter ski­bånd og et nytt stort om­rå­de for ski og kjelke­kjø­ring i Bjørne­ri­ket, og én ny ski­løy­pe.

SKEIKAMPEN: Ut­vi­det barne­om­rå­de og ny skicross/skilek-tra­sé.

KONGS­BERG: Nytt fa­mi­lie­om­rå­de

VOSS RESORT: Nytt kunst­snø­an­legg til 30 mil­lio­ner kro­ner, nytt flom­lys­an­legg og bed­re kveld­skjø­rings­til­bud.

OPPDAL, GAUSTABLIKK, ÅL, LOMMEDALEN, RØLDAL OG

BJORLI: Får bed­re kunst­snø­an­legg.

HEM­SE­DAL: Får et nytt even­tyr­ski­om­rå­de med in­spi­ra­sjon hen­tet fra snow­park og skicross, kalt Skistar fun slo­pes, med hopp, ku­ler og do­se­rin­ger, i Holdeskar­løy­pa. Nytt snø­ka­non­an­legg i Tin­den­løpa, som også vil bli bre­de­re. Den nye ak­ti­vi­tets- og fa­mi­lie­ori­en­ter­te Skistar Lod­ge Hem­se­dal Sui­tes vil få in­nen­dørs klatre­an­legg med buldre­sopp og klatre­vegg, samt te­ma­inn­re­de­de fa­mi­lie­lei­lig­he­ter, Val­le Fa­mi­ly Sui­tes. GEI­LO: Opp­gra­de­rer hele an­leg­get til å bli mer mo­der­ne med en fa­mi­lie­venn­lig pro­fil, for 30 mil­lio­ner. Hei­sen og ski­om­rå­det Fugle­lei­ken gjen­åp­ner. Tre nye mate­bus­ser gir bed­re trans­port­mu­lig­he­ter lo­kalt. Nytt heis­kort­sys­tem, der du kan kjø­pe kort på nett på for­hånd og pluk­ke det opp på Spar-bu­tik­ken, ho­tel­let el­ler ski­bak­ken.

HAFJELL: Får en ny grønn, fa­mi­lie­venn­lig løy­pe på 1.200 me­ter, fra top­pen av Fjell­hei­sen ned mot Mo­se­ter­top­pen. Det set­tes også opp 21 nye snø­ka­no­ner.

SIRDAL SKISENTER: Opp­gra­de­rer snø­pro­duk­sjons­an­leg­get og fle­re av bak­ke­ne.

HARPEFOSSEN: Fle­re nye og ut­bed­re­de løy­per

De fles­te stør­re og høy­est­be­lig­gen­de ski­sent­re­ne hå­per på å kun­ne åpne fort­lø­pen­de ut­over i no­vem­ber, av­hen­gig av kul­de- og snø­for­hold. Sjekk www.fnugg.no og www.ski­info.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.