Europa­cu­pen for klubb­lag

Vå­ler­en­ga og Oslo Schak­sel­skap spil­ler for tida Europa­cu­pen for klubb­lag i Tyr­kia.

Rogalands Avis - - Helg -

fra og med tred­je run­de fikk la­get bru­ke en re­ser­ve fra Tyr­kia, slik at de fikk stilt full­tal­li­ge.

Vå­ler­en­ga Sjakklubb har Aryan Ta­ri og Jo­han-se­bas­ti­an Chris­ti­an­sen på de to øvers­te bor­de­ne, men måt­te li­ke­vel gi tapt hele 6–0 i to av match­e­ne i be­gyn­nel­sen av tur­ne­rin­gen. Det­te sier litt om mot­stan­den, men det vil uan­sett vil det va­ere en nyt­tig er­fa­ring.

Oslo Schak­sel­skap har hatt enk­le­re motstand i de inn­le­den­de run­de­ne, og har der­med fått en so­lid start. Jon Lud­vig Ham­mer er en vik­tig an­ker­mann, og han inn­le­det med 2,5 po­eng av 3 mu­li­ge.

Man skal opp på et høyt nivå før man of­rer en brik­ke for å få noe abs­trakt til­ba­ke. En ting er at et of­fer re­sul­te­rer i et matt­an­grep, men ver­re er det når det er snakk om en lang­sik­tig for­del. Når man star­ter med sjakk la­erer man at brik­ke­ne er verdt et visst an­tall po­eng, men så når man blir bed­re slut­ter man ty­de­lig­vis å bry seg om det­te. I and­re run­de ga Ham­mer tys­ke Jan Michael Spren­ger en opp­vis­ning i stra­te­gisk of­fer­spill.

Hvits tårn er tru­et, men Jon Lud­vig of­ret det glade­lig. 28.Lxd5! Lxd1 29.Txd1 Jon Lud­vig sin hvit­felts­lø­per er et mons­ter. Det er sli­ke vur­de­rin­ger som vir­ke­lig vi­ser klas­se. Svart prøv­de å ska­pe mot­spill på dron­ning­fløy­en, men til in­gen nyt­te. 29...b5 30.Df5 Svarts stil­ling er dår­lig, men ikke helt håp­løs. Det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.