Ut­vik­ling er de

Rogalands Avis - - Sport - PÅL KARSTENSEN pka@ro­ga­lands­avis.no

JÅTTÅVÅGEN: Mat­hias Bringa­ker øns­ker ikke at Vi­king skal ryk­ke ned, men ser at det kan­skje kan hjel­pe hans ut­vik­ling hvis han får mer spille­tid i Obos-liga­en enn i Elite­se­ri­en.

■ Etter at han tok Elite­se­ri­en med storm med sco­ring i de­bu­ten, har det blitt mer stil­le rundt Mat­hias Bringa­ker. Selv me­ner han at han har tatt steg si­den de­but­må­let på Ul­le­vaal.

– Jeg ten­ker ikke så mye på for­vent­nin­ge­ne and­re har til meg som spil­ler, men me­ner selv jeg er en bed­re spil­ler nå enn det jeg var da jeg de­bu­ter­te. Det var godt å få en sco­ring i de­bu­ten, men den har­de job­bin­gen si­den har gjort meg bed­re, sier han.

Ikke sco­ret si­den juli

Den har­de job­bin­gen har ført til to mål i år, det sis­te mot Mol­de 2. juli.

– Som spiss øns­ker du selv­sagt å sco­re så mye som mu­lig, og spe­si­elt med tan­ke på kon­kur­ran­sen i la­get. Jeg er ikke for­nøyd med at jeg ikke har sco­ret på over tre må­ne­der, men sam­ti­dig lar jeg det ikke stres­se meg. Det vik­tigs­te for min del er ikke an­tall mål, men at jeg hele ti­den ut­vik­ler meg, for­tel­ler Bringa­ker.

I til­legg til å leg­ge ned ar­beid på tre­nings­fel­tet, er man av­hen­gig av spille­tid for å ut­vik­le seg. To­talt i år har Bringa­ker spilt 753 mi­nut­ter av to­talt 2160 mi­nut­ter. Det er uten over­tid i beg­ge om­gan­ger.

– Det har va­ert vans­ke­lig for meg å få så mye spille­tid som jeg øns­ker, da kon­kur­ran­sen er tøff og jeg fort­satt er i en ut­vik­lings­fase av kar­rie­ren min der jeg ikke kan for­ven­te fast plass. Du ut­vik­ler deg best ved å spil­le kam­per, så jeg hå­per all­tid å spil­le så mye jeg kan, sier han.

Jeg me­ner selv at jeg har blitt bed­re si­den de­bu­ten. Mat­hias Bringa­ker

Spille­tid gir selv­til­lit

Hvis det skul­le gå som alle tror, at Vi­king ryk­ker ned til Obos­liga­en, kan det va­ere til hjelp for en Bringa­ker som sli­ter med spille­ti­den i Elite­se­ri­en.

– Først og fremst er det vik­tig å si at vi ikke er nede enda, selv om det nok er syl­tynn teori som kan red­de oss. Og så er det ikke sik­kert at jeg auto­ma­tisk får mer spille­tid i Obos-liga­en, men det er klart at hvis jeg had­de fått spil­le 25–30 kam­per fra start i Obos-liga­en, had­de det va­ert bra for ut­vik­lin­gen min, sier Bringa­ker og fort­set­ter:

– Med fast spille­tid får du også mer selv­til­lit. Med mer selv­til­lit er det enk­le­re å få ut det du er god for, og sånn sett kan et år i Obos-liga­en va­ere bra for meg. Selv om ver­ken jeg el­ler klub­ben øns­ker å ryk­ke ned, da vi hø­rer hjem­me på topp­nivå, for­tel­ler han.

Star­ter mot Kris­tian­sund

På fre­da­gens tre­ning spil­te han på topp med Tom­my Høi­land, og Bringa­ker kan tro­lig ven­te seg en ny kamp fra start.

– Vi har trent på litt for­skjel­li­ge ting i lø­pet av lands­lags­pau­sen, for å ha al­ter­na­ti­ver å veks­le mel­lom. Nå har vi noen for­fall, men jeg tror ikke det blir noen sto­re for­and­rin­ger på la­get, sier Ian Burchnall.

Tre­ne­ren ven­ter en tøff opp­ga­ve borte mot et Kris­tian­sund­lag som er ube­sei­ret hjem­me si­den førs­te se­rie­run­de 1. april

– Nå har folk sagt at det­te er Vi­kings sis­te sjan­se i åtte uker, så vi må bare prø­ve å gjø­re det bes­te vi kan på en vans­ke­lig ba­ne. Så får vi se hvor­dan bil­det ser ut på man­dag, sier bri­ten.

Vi­king-tre­ne­ren er po­si­tiv til sam­spil­let mel­lom Høi­land og Bringa­ker på topp, noe også Bringa­ker selv er.

– Jeg fø­ler at jeg har fått god kje­mi med Tom­my på topp, og at vi kom­mu­ni­se­rer godt sam­men og bi­drar til et godt første­press. Vi har mye av de samme kva­li­te­te­ne, og Tom­my har mye er­fa­ring fra øvers­te nivå, så jeg kan la­ere mye av å spil­le med ham, sier Bringa­ker.

FÅR INSTRUKSER: Vi­king-tre­ner Ian Burchnall in­stru­er­te sitt unge spiss­ta­lent un­der gårs­da­gens spilløvel­ser i Jåt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.