Asylopp­rø­ret fort­set­ter

Ap og Sp dil­ter etter List­haug.

Rogalands Avis - - Kronikk - Arne.strand@dags­avi­sen.no

Ap og Sp tok den­ne uka Krfs og Ven­st­res plass som støtteparti for Høy­re/frp-re­gje­rin­gen. El­ler for å si det mer pre­sist: For Syl­vi List­haugs be­hand­ling av de så­kal­te ok­to­ber­bar­na som skal tvangs­re­tur­ne­res til Af­gha­ni­stan. Det­te er af­ghans­ke ung­dom­mer som fikk mid­ler­ti­dig opp­hold i Nor­ge for­di de var barn da de kom. Opp­hol­det skul­le gjel­de til de var 18 år, som de fyl­ler i år.

Det var ven­tet at Sp vil­le slå ring om Syl­vi List­haug i den­ne sa­ken. Når det kom­mer til asyl­po­li­tik­ken, står Sp på høyre­si­den. Der­imot var det man­ge i Ap som hå­pet at parti­le­del­sen vil­le fal­le ned på rik­tig side; på ven­st­re side.

Det er et sterkt press in­ternt på Ap-le­del­sen for at par­ti­et skal kjem­pe for å stan­se ut­sen­del­sen av dis­se bar­na. Pres­set kom­mer ikke bare fra AUF og venstre­fløy­en. Fyl­kes­lag fle­re ste­der i lan­det ber parti­le­del­sen om å snu. Tid­li­ge­re Ap-stats­rå­der har gått of­fent­lig ut. Parti­med­lem­mer har meldt seg ut. På so­sia­le medi­er er en­ga­sje­men­tet fra Ap-folk stort for å stan­se tvangs­ut­sen­del­se­ne. Det var skuf­fel­se og mye sin­ne på so­sia­le medi­er da det ons­dag kveld ble klart at Aps stor­tings­grup­pe slo ring om List­haug og av­slo SVS for­slag om mid­ler­ti­dig stans i asyl­re­tu­rer til Af­gha­ni­stan.

Med sitt ge­ne­rel­le for­slag om stans gjor­de SV det en­kelt for Ap-le­del­sen å slå ned det be­gyn­nen­de asylopp­rø­ret i stor­tings­grup­pa. Sv-for­sla­get som Stor­tin­get skal be­hand­le tirs­dag, om­fat­ter nem­lig ikke bare stans i ut­sen­del­sen av ok­to­ber­bar­na. Det gjel­der uttrans­por­te­rin­ger for per­soner i alle ald­re. SV bur­de ha snak­ket med Ap og Sp før par­ti­et la fram for­sla­get. Slik Sv-for­sla­get fram­står, kan det tol­kes som en pro­test mot asyl­po­li­tik­ken i sin al­min­ne­lig­het. SVS grup­pe kun­ne ikke ven­te at Ap og Sp vi­le gå med på det.

Ven­st­re har vars­let at par­ti­et vil fore­slå å be­gren­se re­tur­stan­sen til bare å om­fat­te mindre­åri­ge som kom til Nor­ge ale­ne, og som hen­vi­ses til in­tern­flukt. Et lig­ne­de for­slag ble luf­tet un­der de­bat­ten i Aps stor­tings­grup­pe ons­dag. Aps frak­sjon i kom­mu­nal­ko­mi­te­en vil tyg­ge vi­de­re på det. Ap har fore­slått å inn­føre sår­bar­hets­kri­te­ri­er for mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re. Det er et fram­skritt. Sla­get om asyl­bar­na er ikke over. Sp må va­ere med på la­get hvis sla­get skal vin­nes. Syl­vi List­haug tren­ger bare Sps stem­mer i Stor­tin­get for å få det som hun vil. For Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum, val­gets vin­ner, må det fø­les ube­kvemt å lede det enes­te op­po­si­sjons­par­ti­et som støt­ter re­gje­rin­gen i den­ne sa­ken hvis Stø­re og Ap skul­le over­ras­ke å gå mot re­gje­rin­gen. Sp vant ikke val­get på å føre høyre­po­li­tikk. Par­ti­et vant for­di det had­de ført en hard og ef­fek­tiv op­po­si­sjons­po­li­tikk. Hvis Ap-le­del­sen mot for­mod­ning snur, bør også Sp-le­del­sen snu seg rundt. Tryg­ve Slags­vold Ve­dum og Jo­nas Gahr Stø­re må slut­te med å dil­te etter List­haug.

Ap tren­ger vir­ke­lig en snu­ope­ra­sjon. Par­ti­et har ikke kom­met på of­fen­si­ven etter valg­ne­der­la­get. Nå has­ter det. Den sis­te me­nings­må­lin­gen her i avi­sen fra ANB vi­ser at par­ti­et fort­set­ter å fal­le. Høy­re er med en opp­slut­ning på 25,7 pro­sent stør­re enn Ap som på den­ne må­lin­gen får 25,1 pro­sent. Bå­de Sp og SV går fram på må­lin­gen.

Ap tap­te val­get blant an­net på grunn av svak inn­sats som op­po­si­sjons­par­ti i for­ri­ge pe­rio­de. Gjen­nom for­lik og kom­pro­mis­ser med den blå­blå re­gje­rin­gen ble Ap så likt Høy­re at vel­ger­ne fikk pro­ble­mer med å se for­skjel­len på de to par­ti­ene. Den fore­lø­pi­ge valg­un­der­sø­kel­sen fra In­sti­tutt for sam­funns­forsk­ning vi­ser at Ap mis­tet over 100.000 vel­ge­re til sine rødgrøn­ne ven­ner Sp og SV. 63.000 tid­li­ge­re Ap vel­ge­re vand­ret over til Sp og 40.000 gikk til SV. Val­gets tale er klar. Ap tap­te for­di man­ge vel­ge­re opp­fat­tet at par­ti­et had­de be­ve­get seg mot høy­re.

Aps his­to­ris­ke plas­se­ring er på venstre­si­den med klar front mot høy­re. Det gjel­der på alle vik­ti­ge om­rå­der, også i asyl­po­li­tik­ken. Etter fire dår­li­ge år i op­po­si­sjon må Ap-le­del­sen ha la­ert at op­po­si­sjo­nens vik­tigs­te jobb er å op­po­ne­re mot re­gje­rin­gen. For­lik om for ek­sem­pel asyl­po­li­tikk og For­sva­ret, er rene taps­pro­sjek­ter.

For­lik og kom­pro­mis­ser er taps­pro­sjek­ter.

FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

STØTTEPARTI: Nå må de slut­te med å dil­te etter Syl­vi List­haug, skri­ver Arne Strand om Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum og Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.