Vå­pen på So­la?

Rogalands Avis - - Samfunn - Abi@ro­ga­lands­avis.no

vik­tig knute­punkt i re­gio­nen.

– Vi hen­ger tett sam­men med res­ten av Euro­pa, sier han.

Lorent­zen for­tel­ler at ter­ror­fare ikke har vaert et stort tema på So­la.

I res­tau­ran­ten «Fôr fra mor», som lig­ger uten­for sik­ker­hets­kon­trol­len, job­ber Ber­evam Ne­bo. Hun er imot at politiet skal ba­ere vå­pen på fly­plas­ser.

– Jeg li­ker det ikke. Jeg kom­mer fra et land med krig. Nor­ge er et bra land. Vi har ikke be­hov for vå­pen, sier hun.

Po­liti­mes­ter i Sør-vest po­liti­dis­trikt, Hans Vik, er også

Rei­sen­de og an­sat­te skal all­tid føle seg tryg­ge.

Leif An­ker Lorent­zen, luft­havn­di­rek­tør

skep­tisk til be­va­ep­ning på So­la.

– In­gen­ting til­si­er at det er nød­ven­dig med be­va­ep­ning på So­la slik situasjonen er nå, sier po­liti­mes­te­ren.

Ikke bas­tant

Men helt bas­tant er han ikke.

– Der­som det imid­ler­tid kom­mer helt kon­kre­te opp­lys­nin­ger som til­si­er be­va­ep­ning på So­la, så kan vi vur­de­re det. Da må det va­ere snakk om en ut­vik­ling som gir grunn til uro, en­ten i form av sam­funns­ut­vik­ling el­ler helt kon­kre­te trus­ler, fort­set­ter Vik.

FOTO: ARNE BIRKEMO

VIL HA VA­EP­NET PO­LI­TI: Leif An­ker Lorent­zen, luft­havn­di­rek­tør ved Stav­an­ger luft­havn So­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.