Jon Miche­let

NÅ GÅR HANS RIKE KILDE­MA­TE­RIA­LE TIL KRIGSSEILERFORSKNINGEN

Rogalands Avis - - Forside - HANNE MA­UNO hanne.ma­uno@dags­avi­sen.no

– Jeg er selv­sagt vel­dig spent på å få se Jon Miche­lets kilde­ma­te­ria­le når det blir over­ført til oss. Jeg er spent på hva det er og hvor mye det er, sier his­to­ri­ker Bjørn To­re Ro­sen­dahl til Dags­avi­sen.

– Jeg har ald­ri sett ma­te­ria­let i sin ful­le bred­de, og vet ikke hvor om­fat­ten­de det er – men at det er man­ge hylle­me­ter reg­ner jeg jo med! Jeg fø­ler meg gans­ke sik­ker på at det drei­er seg om et rikt og ver­di­fullt kilde­ma­te­ria­le som vil gi ny kunn­skap om hvor­dan det var å va­ere sjø­mann un­der kri­gen, sier Ro­sen­dahl, som er fag­lig le­der ved Norsk sen­ter for krigs­sei­ler­his­to­rie i Kris­tian­sand. Det er det­te sen­te­ret som skal for­val­te norsk krigs­sei­ler­his­to­rie, og ta vare på Miche­lets kilde­ma­te­ria­le.

Helt sen­tral

I sin tid var sjø­krigs­for­fat­te­ren Jon Miche­let, som døde natt til 15. april i år, helt sen­tral i at det­te forsk­nings­sen­te­ret i det hele tatt ble opp­ret­tet. Un­der ar­bei­det med ro­man­se­ri­en ble nem­lig Jon Miche­let en slags uof­fi­si­ell «kilde­sen­tral», og han inn­røm­met at han føl­te seg litt som et slags «om­vand­ren­de forsk­nings­in­sti­tutt på sjø­krigs­his­to­rie». Han fikk man­ge le­se­re, og vir­ket na­er­mest som en mag­net på krigs­sei­ler­fa­mi­li­er som vil­le sen­de ham ma­te­ria­le. Miche­let mot­tok meng­der av dag­bø­ker, fo­to­gra­fi­er, fil­mer og fle­re tu­sen brev og e-pos­ter. Et­ter­kom­mer­ne, og ikke minst, de gjen­le­ven­de krigs­sei­ler­ne, had­de fullt til­lit til ham.

– Det er et over­vel­den­de ma­te­ria­le som kom­mer min vei, for­tal­te Jon Miche­let til Dags­avi­sen høs­ten 2014. Om­trent sam­ti­dig kom han med et ut­spill på NRK TV: Han sa at «det over­vel­den­de ma­te­ria­let som kom hans vei» bur­de tas vare på av et na­sjo­nalt mot­taks­sen­ter, slik at det ble be­vart for etter­ti­den på en skik­ke­lig måte.

– Og da pek­te han på oss i Ar­ki­vet freds- og men­neske­ret­tig­he­ter her i Kris­tian­sand, for­tel­ler Ro­sen­dahl.

Et rikt og ver­di­fullt kilde­ma­te­ria­le.

Bjørn T. Ro­sen­dahl, his­to­ri­ker

God kon­takt

I ja­nu­ar 2016 lan­ser­te

Ar­ki­vet så et na­sjo­nalt krigs­sei­ler­re­gis­ter. Det ble be­gyn­nel­sen på ut­vik­lin­gen av et sen­ter for norsk krigs­ei­ler­his­to­rie. Sen­te­ret tar imot pri­vat­ar­ki­ver og gjør det­te til­gjen­ge­lig for fors­ke­re. De ajour­fø­rer og drif­ter Krigs­sei­ler­re­gis­te­ret, og skal dri­ve med fors- kning. Nå får fag­lig le­der Bjørn To­re Ro­sen­dahl alt­så også an­sva­ret for å ta vare på Jon Miche­lets pri­va­te ar­ki­ver. Histo­ri­ke­ren har hatt god kon­takt med for­fat­te­ren de åre­ne han har sit­tet og skre­vet på sitt seks­binds­verk «En sjø­ens helt». Kon­tak­ten var­te ved fram til Jon Miche­lets død i april. Med sine sis­te kref­ter rakk Miche­let å av­slut­te «Kri­ge­rens hjem­komst», og i går del­tok Ro­sen­dahl på lan­se­rin­gen av den­ne al­ler sis­te ro­ma­nen i krigs­sei­ler­se­ri­en.

Enormt ma­te­ria­le

I etter­or­det i boka skri­ver Ok­to­ber for­lags Ca­thri­ne Narum: «Jon Miche­lets pri­va­te arkiv er enormt (...). En na­er­mest uover­skue­lig meng­de bø­ker, tids­skrif­ter og and­re kil­der ...». Narum gjør det også klart Jon Miche­let øns­ket å do­ne­re hele sin bok­sam­ling og sitt arkiv til Norsk sen­ter for krigs­sei­ler­his­to­rie.

– Vi had­de jo hele tida den­ne for­stå­el­sen med ham, at når det sis­te bin­det i ro­man­se­ri­en var fer­dig, skul­le kilde­ma­te­ria­let over­fø­res til oss. Hele vårt sen­ter er na­er­mest opp­ret­tet for å ta vare på det­te, sier Ro­sen­dahl til Dags­avi­sen.

Man­ge his­to­ri­er

Han har stor tro på Miche­let-ar­ki­vet som godt kilde­ma­te­ria­le for fors­ke­re, kan­skje spe­si­elt bre­ve­ne og dag­bø­ke­ne.

– Som his­to­ri­ker syns jeg det er vel­dig in­ter­es­sant å få inn­blikk i hvor­dan den en­kel­te sjø­man­nen had­de det un­der kri­gen. Jeg an­tar at det drei­er seg om man­ge for­skjel­li­ge ty­per his­to­ri­er og er­fa­rin­ger. Til sammen kan de gi et bre­de­re og mye ri­ke­re bil­de av krigs­sei­la­sen, sammen med de of­fi­si­el­le kil­de­ne, sier Ro­sen­dahl, som pa­ral­lelt med Jon Miche­let også har skre­vet om krigs­sei­ler­ne de sis­te åre­ne. Men mens Miche­lets ro­man­se­rie het «En sjø­ens helt», het Ro­sen­dahls dok­tor­grads­av­hand­ling: «Sea­fa­rers or war sailors? The am­bi­guities of en­su­ring sea­fa­rers’ ser­vices in ti­mes of war in the case of the Nor­we­gi­an mer­chant fle­et du­ring the Second World War».

Jon Miche­let hjem­me på Lar­kol­len i 2013. Han føl­te seg iblant som et

«om­vand­ren­de forsk­nings­in­sti­tutt på sjø­krigs­his­to­rie».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.