Sterk og klar

Jon Olav San­dal var et av årets størs­te nye By­larm-navn. Nå kom­mer de­but­al­bu­met, fullt av fen­gen­de pop­mu­sikk med ster­ke me­nin­ger.

Rogalands Avis - - Forside - Geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

■ GEIR RAKVAAG

■ MIMSY MØLLER (FOTO)

Jon Olav, som ar­tist­nav­net er for­enk­let til, var med på lis­ta over Dags­avi­sens 14 ut­valg­te av de 140 før By­larm i år. «En sunn­mø­ring med mye me­nin­ger i stort pro­du­ser­te pop­lå­ter», skrev vi på for­hånd. Da­gen etter vant han Urørt­fi­na­len for lan­dets mest lo­ven­de nye ar­tis­ter i NRK P3. «En for­fris­ken­de utad­vendt sjarm på sce­nen, og et spen­nen­de pro­sjekt med san­ger som er mer inn­holds­rike enn gjen­nom­snit­tet, (…) med upå­kla­ge­lig hu­mør i for­hold til bud­ska­pet», sto det her i avi­sen om kon­ser­ten etter­på.

– Det var en in­tens dag. Jeg trod­de at no­en fra en mer ur­ban sjan­ger kom til å vin­ne Urørt. Men mel­lom fi­na­len og kon­ser­ten på kvel­den måt­te jeg gå hjem og slå av te­le­fo­nen. Det er den enes­te gan­gen jeg har opp­levd for stor på­gang. Hvis det er sånn man­ge ar­tis­ter har det på dag­lig ba­sis, så hå­per jeg de har folk rundt seg som kan ta hånd om det, sier Jon Olav San­dal.

Nød­ven­dig på­min­nel­se

De­but­al­bu­met «Ung poe­si» kom­mer i dag. Med en rek­ke san­ger som er sam­funns­kri­tis­ke, po­li­tisk kor­rek­te, sån­ne be­gre­per som har va­ert vans­ke­lig å kom­bi­ne­re med pop­mu­sikk i mo­der­ne tid. Lå­ten Jon Olav vant urørt­fi­na­len med, som nå også er sen­tral på al­bu­met, er «Hei Er­na». Som, mer enn et kon­kret an­grep på stats­mi­nis­te­ren, er en kom­men­tar til hele den nors­ke til­stan­den i 2018. Med et bud­skap som er en­kelt å for­stå, men en nød­ven­dig på­min­nel­se i et land til tross for gjen­tat­te ad­vars­ler (takk til Paul Mc­cart­ney for for­mu­le­rin­gen) hol­der på ak­ku­rat som før. «Me ro­par stopp, stopp, men vi ber­re bo­rar/ja, vi ber­re bo­rar», syn­ger Jon Olav.

– Da jeg skrev san­ge­ne til al­bu­met var jeg vel­dig opp­tatt av po­pu­lis­men. Det var valg både her og der, og jeg vil­le bru­ke po­pu­lis­tis­ke virke­mid­ler selv, med å nev­ne kon­kre­te navn. Det er helt nød­ven­dig med så enk­le bud­skap. Livs­sti­len vår er ba­sert på olje­ut­vin­ning, vi mer­ker det lite, men vi tje­ner på den. Det­te er et mørk ka­pit­tel, men vi må ikke gi opp hel­ler. Å gå på et så al­vor­lig tema med hu­mor, nes­ten sa­ti­re, det er kan­skje bed­re enn å va­ere sint og sur og kri­tisk. Da had­de faer­re satt pris på å høre det.

«Idiot»

Un­der By­larm skrev vi om en sang som vi trod­de het «Carl I. Ha­gen». Nå vi­ser det seg at den ikke he­ter det – men «Idiot»! Men er Carl I. Ha­gen verdt ei pro­test­vise len­ger? Selv om san­gen også hand­ler om den ge­ne­rel­le frem­med­fryk­ten i par­ti­et hans?

– Carl I. Ha­gen er fer­dig i po­li­tik­ken. Men da jeg lag­de den lå­ten pro­vo­ser­te han meg fort­satt. Når vi snak­ker om po­pu­lis­ter er han prakt­ek­semp­la­ret. Men «Idiot» er kan­skje ikke mitt størs­te verk ...

Me­nings­løs og umo­ralsk

«Eg sak­nar litt kunst­na­risk in­tegri­tet» syn­ger Jon Olav i san­gen som he­ter «Re­pe­ti­tivt sys­tem». Og i «Hei Er­na» kom­mer det også en opp­ford­ring til NRK P3 om å ta litt mer an­svar for å pre­sen­te­re mu­sikk med me­ning.

– Jeg sav­ner folk som ten­ker mer over hva de skri­ver om, med tan­ker bak som er mer enn et øns­ke om å va­ere po­pu­la­ere. Og jeg syn­tes P3 spil­ler for mye mu­sikk som er både me­nings­løs og umo­ralsk. Som stats­ka­nal har de kan­skje et an­svar for å lei­te etter mu­sikk som både er bra, og kan spil­le en rol­le i sam­fun­net. Men etter­på har jeg spurt meg selv om det fin­nes så mye sånn mu­sikk.

– Og her kom­mer du inn i bil­det? – Det er en av grun­ne­ne til at jeg skrev «Hei Er­na». Det er et tom­rom jeg kan va­ere med på å fyl­le.

– Og så vant du P3s egen kon­kur­ran­se med en låt som ral­je­rer med dem?

– Jeg ser at det er en iro­ni i det. Jeg har slått meg til ro med at det er kult at de trakk fram en låt som kri­ti­ser­te dem.

Håp om det umu­li­ge

«Føkk kjønns­nor­mer» sto det på T-skjor­ta som var over hele media un­der By­larm.

– Det var ikke et vel­dig gjen­nom­tenkt stunt. Jeg har ei venn­in­ne som dri­ver med gjen­bruk av kla­er i ap­pen Ti­se, og hun send­te meg en mel­ding om jeg had­de lyst på ei T-skjor­te de had­de tryk­ket opp. Det var ald­ri en stor plan, men bud­ska­pet er godt li­ke­vel. Jeg har vokst opp i et hjem der det ald­ri har va­ert tvil om kvin­ner og menn skal va­ere like­stil­te. Jeg tror vel hel­ler at in­gen er ueni­ge i det, men det er li­ke­vel en sak det er opp­lagt at det er nød­ven­dig å gjø­re mer med.

I av­slut­nings­lå­ten («Gutt med raud caps») spør du om du er «Ein idea­lis­tisk idiot/med håp om det umu­li­ge».

– Jeg har et håp om at det går bra med jor­da og oss. Men jeg tror ikke at san­ge­ne mine kan for­and­re ver­den i seg selv. Det had­de va­ert kult, men jeg kom­mer fra ei lita bygd der jante­lo­ven står sterkt.

Vas­send­gu­ta­ne

Jon Olav San­dal kom­mer fra Ørsta på Sunn­mø­re. Et sted som er mest kjent for Vas­send­gu­ta­ne (uten sam­men­lig­ning for øv­rig), men også hip hop-grup­pa Side Brok.

– «Hø­ge brel­le» med Side Brok var den førs­te Cden jeg kjøp­te. Det var in­spi­re­ren­de å høre folk fra heim­kom­mu­nen som drev med mu­sikk. De klar­te å blan­de det ur­ba­ne med en erke­ty­pisk ør­sta­måte å va­ere på. Jeg for­sø­ker å hol­de på bygde­gu­ten i meg. Vas­send­gu­ta­ne må en jo også ha et for­hold til når en kom­mer fra Ørsta, de er jo på en måte ar­ti­ge, men jeg set­ter ikke stor mu­si­kalsk pris på dem, sier Jon Olav.

Hå­re­te mål

Jon Olav må selv­føl­ge­lig ikke for­veks­les med John Olav Nil­sen, en an­nen ar­tist Nor­ge ble på for­navn med for no­en år siden.

– Man­ge har på­pekt det­te, men det har ald­ri be­kym­ret meg. Jeg sy­nes det er gøy å set­te hå­re­te mål for meg selv, og om fem til ti år skal jeg va­ere mer kjent enn ham.

Jon Olav San­dals til­va­er­el­se som op­po­si­sjo­nell ar­tist om­fat­ter også å gi ut al­bu­met i dag uten å bru­ke Face­bo­ok som lan­se­rings­ka­nal.

– So­sia­le medi­er har så sjukt stor del av li­vet vårt. Jeg tror at man­ge be­gyn­ner å bli leie. Det­te er et eks­pe­ri­ment, for å se om no­en kom­mer til å høre på lå­te­ne uten at jeg har brukt tu­sen­vis av kro­ner på an­non­ser på Face­bo­ok for at folk skal få det med seg, sier Jon Olav San­dal, som har et mål om at san­ge­ne li­ke­vel skal va­ere strøm­met 150.000 gan­ger i lø­pet av den førs­te fre­da­gen. ■ Spil­ler på Tou Sce­ne i Stav­an­ger i dag, John Dee i Oslo 21. sep­tem­ber.

«Gutt med raud caps» he­ter en av san­ge­ne til Jon Olav. Den hand­ler om ham sel

Jon Olav un­der sin By­larm-kon­sert i vin­ter. FOTO: MODE STEINKJER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.