Ri­va­ler også på par­kett

VIKING OG SANDNES I SAM­ME DI­VI­SJON:

Rogalands Avis - - Forside - PÅL KARSTENSEN pka@ro­ga­lands­avis.no

Viking ryk­ket ned fra Elite­se­ri­en i fot­ball etter for­ri­ge se­song, mens Sandnes ryk­ket ned fra Elite­se­ri­en i hånd­ball. Der­med er det klart for nye lo­kal­opp­gjør også på par­ket­ten.

– Lo­kal­opp­gjør er all­tid gøy å spil­le i. Det kom­mer fle­re folk på kamp, spil­ler­ne kjen­ner hver­and­re og det er en gul­rot å få spil­le i de kam­pe­ne. Ri­va­li­se­rin­gen le­ver også i hånd­bal­len, sier Vi­kings Joar Gjer­de.

Hå­per å fyl­le hal­le­ne

Gjer­de har selv spilt i Sandnes, og man­ge av Sandnes-spil­ler­ne har tid­li­ge­re spilt for Viking. Det er klart det gir litt eks­tra.

– Det er all­tid spe­si­elt å møte Viking, og selv om det bare er en van­lig se­rie­kamp be­tyr det litt mer for spil­ler­ne. Vi får håpe det gir den sam­me pub­li­kums­ef­fek­ten som i fot­bal­len, og at vi får fylt opp både Sand­nes­hal­len og Stor­hal­len, sier Sandnes’ Da­li­bor Sed­jak.

Hans Sandnes-lag møter opp­rykk­s­kon­kur­rent St. Hall­vard borte i førs­te se­rie­kamp, mens Viking får be­søk av Char­lot­ten­lund når se­son­gen åp­ner for beg­ge søndag kveld.

– Det blir en tøff kamp fra start, og en god test for oss. Det var godt for oss å få en skik­ke­lig gjen­nom­kjø­ring mot Naer­bø, selv om det ble tap. Vi har fått de sva­re­ne vi har øns­ket i opp­kjø­rin­gen, og jeg sy­nes vi er godt i rute til se­song­star­ten, for­tel­ler Sed­jak.

Tip­per Viking topp fem

For de ly­se­blå er det bare én ting som gjel­der. De skal til­ba­ke til eli­ten den­ne se­son­gen.

– Må­let er helt klart opp­rykk, men sam­ti­dig er det in­gen kri­se om vi ikke får det til. Vi la­er­te mye av fjor­året, både på og uten­for ba­nen, og vet hva som kre­ves for å ryk­ke opp og hva som kre­ves for å kon­kur­re­re på et høy­ere nivå, sier han.

Sandnes har be­holdt meste­par­ten av sine spil­le­re fra i fjor, og for­ster­ket med et par nye. Li­ke­vel ut­ro­per Sed­jak Viking som over­gangs­vin­ner.

– Med tan­ke på hvor mye Viking har for­ster­ket seg, og det de har pres­tert i opp­kjø­rin­gen, så vil jeg tip­pe dem topp fem. Jeg har Nøt­ter­øy som klar fa­vo­ritt, med oss, St. Hall­vard og Viking TIF på plas­se­ne bak, for­tel­ler Sed­jak.

– Sandnes har alt pres­set

Gjer­de er for­nøyd med spil­ler­stal­len, men leg­ger ikke for mye i opp­haus­sin­gen fra Sandnes.

– Vi har fått inn fem nye spil­le­re, men også mis­tet syv. Opp­kjø­rin­gen har va­ert god, selv om vi har va­riert vel­dig. Sandnes har alt pres­set på seg, da de selv har ut­ba­su­nert at opp­rykk er må­let, så ak­ku­rat over­gangs­skry­tet tar jeg full­sten­dig med ro, for­tel­ler Gjer­de.

Han sier at spil­ler­ne har satt seg topp seks som mål­set­ting.

– Vi må bru­ke den gode opp­kjø­rin­gen vi har hatt på rett måte, og gjen­ska­pe pre­sta­sjo­ne­ne fra de gode kam­pe­ne inn mot den tøf­fe se­song­star­ten. Vi har va­riert mye, og må bli mer sta­bi­le om vi skal nå må­let gut­te­ne har satt seg selv, sier han.

In­gen ny Viking-tid

Char­lot­ten­lund har på sin side slått både Kol­stad og Bodø, to elite­se­rie­lag, i sin opp­kjø­ring. Etter det ven­ter liga­fa­vo­ritt Nøt­ter­øy, og Sandnes er også på me­ny­en i star­ten.

– Vi går en tøff se­song­start i møte, men vi har alt å vin­ne i dis­se kam­pe­ne. Vi må ha tro på kon­sep­te­ne vi job­ber etter, og føl­ge kamp­pla­nen, hol­de di­si­pli­nen og la­ere oss å vin­ne kam­per på det­te ni­vå­et. Vi hå­per selv­sagt på en po­si­tiv start, men er for­be­redt på at det kan bli tøft. Men det er lang se­song, så vi leg­ger ikke alt på de førs­te fem kam­pe­ne, sier Gjer­de som for­tel­ler om en stør­re vel­vil­lig­het på spon­sor­mar­ke­det inn mot årets se­song.

– Det har lig­get mer el­ler mind­re brakk siden ned­ryk­ket, men vi får sta­dig inn fle­re sam­ar­beids­part­ne­re. Vi byg­ger nett­verk og sel­ger inn pro­sjek­tet vårt til sam­ar­beids­part­ne­re og spil­le­re. Stav­an­ger tren­ger et elite­lag i hånd­ball, men det er ikke snakk om no­en ny Viking-tid. Det er far­lig med sån­ne vi­sjo­ner. Vi må glem­me det som var på 80- og 90-tal­let, og star­te på ny, sier Gjer­de.

Da­li­bor Sed­jak Joar Gjer­de

FA­VO­RIT­TER: Viking-tre­ner Joar Gjer­de (t.h.) pe­ker på at Sandnes og Da­li­bor Sed­jak, som kom­mer fra Elite­se­rie , er sto­re fa­vo­rit­ter i lo­kal­opp­gjø­re­ne mot ny­opp­ryk­ke­de Viking. – Det er et fa­vo­ritts­tem­pel vi le­ver godt med, og skal tak­le uten pro­ble­mer, for­tel­ler Sed­jak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.