Ald­ri va­ert så rå

HUN SPIL­LER JU­LIE PÅ ROGALAND TEA­TER:

Rogalands Avis - - Forside - STEIN RO­GER FOSSMO stf@ro­ga­lands­avis.no

– Hvor­dan er det å spil­le Shake­spea­res Ju­lie på Rogaland Tea­ter?

– For meg har ikke Ju­lie va­ert en drømme­rol­le. I tid­li­ge­re opp­set­nin­ger har mye av opp­merk­som­he­ten om Ju­lie i styk­ket har hand­let om ung­dom, det fy­sis­ke, den skjøn­ne, urør­te jom­frue­lig­he­ten. I den­ne opp­set­nin­gen er opp­merk­som­he­ten mer fe­mi­nis­tisk, om den rå vil­jen hen­nes, og li­den­ska­pen hen­nes etter å leve li­vet ekte. Den­ne Ju­lie får lov til å va­ere stygg, ufor­dra­ge­lig og fael, det er et slags ten­årings­opp­gjør som kom­mer fram i hen­ne.

– Er Rogaland Tea­ters Ju­lie en ster­ke­re per­son­lig­het enn Shake­spea­res Ju­lie?

– Shake­spea­re var nok ikke no­en di­rek­te fe­mi­nist, men han var jo en for­fer­de­lig dyk­tig dra­ma­ti­ker, og kjer­nen av kraf­ten til Ju­lie er vel­dig ekte, alt lig­ger po­tent i teks­ten, og vi har ikke be­høvd å gjet­te oss til noe, selv om styk­ket byr på helt and­re må­ter å snak­ke på enn vi gjør i dag.

– Hva har va­ert vans­ke­ligst med rol­len? – Det er et kjempe­ar­beid å ar­bei­de med for­men med blant an­net verse­fo­ten jam­be, det­te er et vold­somt tek­nisk ar­beid. Ju­lies fø­lel­ser tas jo også ut til det eks­tre­me, med mye hat og mye kja­er­lig­het, og det har va­ert fan­tas­tisk.

– Hvil­ket for­hold har du til «Romeo og Ju­lie» fra tid­li­ge­re?

– Jeg har jo lest det og sett det satt opp på sce­ner, og på Tea­ter­høg­sko­len, men det har ald­ri va­ert noe jeg har sagt til meg selv: «Åh, jeg har lyst til å spil­le Ju­lie på Ho­ved­sce­nen». Nett­opp der­for var det så fint da Glenn André (Kaa­da, tea­ter­sjef og re­gis­sør for den­ne opp­set­nin­gen) slo av en prat med meg i ja­nu­ar og sa at han kun­ne ten­ke seg å set­te opp styk­ket, og hvor­dan han så det for seg.

– Du spil­te ny­lig i spille­fil­men «Tel­ma». Hvor­dan opp­le­ver du for­skjel­len mel­lom tea­ter­sce­nen og film­inn­spil­ling?

– Det er jo for­skjel­li­ge medi­er. Jeg var med på en Tv-se­rie mens jeg gikk på Tea­ter­høg­sko­len, også. Det er lett å ten­ke at nå kan det bli «for mye» på film el­ler «for lite» på sce­nen, un­der en film­inn­spil­ling har man jo til ti­der ka­me­ra nes­ten rett opp i an­sik­tet. Men: Skue­spill hand­ler uan­sett om å kom­mu­ni­se­re, både med med­spil­le­re og pub­li­kum, så man jus­te­rer seg. Jeg sto­ler på in­tui­sjo­nen min. – Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Oi, jeg sy­nes det er vans­ke­lig å vel­ge seg fa­vo­rit­ter i kuns­ten. Vel, jeg les­te «Franny og Zoo­ey» av J.D. Sa­lin­ger i tid­lig ung­dom. El­lers, ofte er fa­vo­rit­ten min den jeg le­ser ak­ku­rat nå.

– Hvem var din barn­doms­helt?

– Alice Cooper! Jeg hør­te mye på mu­sik­ken til mam­ma og pap­pa da jeg var ung, pap­pa vis­te meg al­bu­met «Best of Alice Cooper». Jeg ble umid­del­bart for­els­ket i Alice Cooper, med mas­se pla­ka­ter og den type ting på rom­met, mens venn­in­ner hør­te på Back­stre­et Boys. Den førs­te sto­re kon­ser­ten jeg var på, var med Alice Cooper.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Hmmm, hvor skal jeg be­gyn­ne ... Jeg kan bli fryk­te­lig selv­sen­trert til ti­der, og for­svin­ne inn i både selv­for­akt og selv­med­li­den­het, som i inn­spur­ten til «Romeo og Ju­lie»-pre­mie­ren. Kja­eres­ten min li­der av det­te.

– Hva gjør du når du skei­er ut?

– Jeg fø­ler ikke at jeg skei­er ut, jeg til­la­ter meg å gjø­re det jeg gjør.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Ok­ku­pa­sjon. Krig. Ge­ne­relt: Brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne.

– Er det noe du ang­rer på?

– Ja, det er det nok, men vi er blitt de men­nes­ke­ne vi er blitt ba­sert på våre valg. Det er det vik­tig å hus­ke.

– Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Dag Ot­to Lau­rit­zen! Mitt idol, jeg na­er­mest els­ker ham!

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Søsk­ne­ne mine. Dess­uten, som i de sis­te uke­ne, det å kun­ne leve av det jeg els­ker å gjø­re.

NAVN I NY­HE­TE­NE • Ing­rid Un­nur Gia­e­ver

F O A L T O : I R D S T I G H Å V A R D D

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.