Nek­tet ad­gang

•Mann gjor­de mye galt på Amfi Mad­la

Rogalands Avis - - Samfunn - TO­RE BRULAND trb@ro­ga­lands­avis.no

STAV­AN­GER TING­RETT: Man­nen var uøns­ket på Amfi Mad­la, men det bryd­de han seg lite om.

I dom­men fra Stav­an­ger ting­rett kom­mer det fram at den 33 år gam­le man­nen opp­holdt seg en del på Amfi Mad­la i 2016 og 2017.

Han var av for­skjel­li­ge grun­ner ikke øns­ket på sen­te­ret og den 26. ja­nu­ar 2017 ble han ilagt for­bud mot å opp­hol­de seg der og for­bu­det gjaldt fram til 26. april 2017.

For­bu­det ble for­kynt på bo­pel av stevne­vit­net hjem­me i bo­li­gen hans.

Al­le­re­de den 17. fe­bru­ar var han til­ba­ke på kjøpe­sen­te­ret.

Det var han også den 21. fe­bru­ar, den 8. mars, 16. mars, 17. mars og 31. mars.

Samt­li­ge gan­ger ble han bort­vist av en vek­ter på kjøpe­sen­te­ret.

Også den 3. mai ble han ob­ser­vert av vek­te­ren på Amfi Mad­la.

Selv om opp­holds­for­bu­det var ut­løpt øns­ket hun å bort­vise ham fra ste­det.

Vek­te­ren kon­tak­tet ham og ba ham om å for­la­te sen­te­ret.

Ble sint

Stav­an­ger ting­rett la til grunn at 33-årin­gen ble sint og opp­tråd­te ag­gres­sivt og tru­en­de over­for vek­te­ren.

Iføl­ge dom­men gikk han helt opp i an­sik­tet på vek­te­ren og skjel­te hen­ne høy­lytt ut med ned­set­ten­de og ag­gres­si­ve kom­men­tar.

Det­te på­gikk over noe tid og vek­te­ren fryk­tet for at hun vil bli ut­satt, men fant trygg­het i at an­net per­so­nell be­fant seg like ved.

33-årin­gen for­klar­te i retten at han rea­ger­te ne­ga­tivt på å bli bort­vist, men nek­tet for å ha opp­trådt slik som be­skre­vet i til­ta­len, men retten kom til at den skul­le leg­ge vekt på vek­te­rens for­kla­ring.

Også den 8. ok­to­ber 2016 ble 33-årin­gen bort­vist fra Amfi Mad­la av den sam­me vek­te­ren.

Ven­tet

Hun ob­ser­ver­te da at han sat­te seg på en mo­ped og kjør­te fra ste­det. Vek­te­ren men­te at 33-årin­gen var be­ru­set og kon­tak­tet po­li­ti­et.

Po­li­ti­et kom til ste­det 20 mi­nut­ter se­ne­re og fant 33-årin­gens mo­ped ved en an­nen ut­gang fra sam­me sen­ter.

Der ven­tet de til han kom ut, tok på hjelm og gjor­de seg klar til å kjø­re av går­de.

Da ble han kon­tak­tet av po­li­ti­et og tatt med til ut­vi­det rus­mid­del­un­der­sø­kel­se.

Den­ne vis­te at han var på­vir­ket av uli­ke nar­ko­tis­ke stof­fer og at på­virk­nings­gra­den klart over­sti­ger 1,2 i pro­mil­le.

Også den 8. mai i fjor var 33-årin­gen uten­for Amfi Mad­la og ble bedt om å for­la­te ste­det.

Det end­te med at po­li­ti­et kom, noe som gjor­de at han rop­te og skrek til dem. Etter 40 mi­nut­ter valg­te po­li­ti­et å på­gri­pe ham.

Gikk på feil buss

28. sep­tem­ber gikk 33-årin­gen på feil buss. Det­te var en eks­press­buss og sjå­fø­ren nek­tet å stan­se da 33-årin­gen ba om det­te.

Han ble da sva­ert sint og be­gyn­te å rope til sjå­fø­ren og ban­ke i «glass­bu­ret» som sjå­fø­ren sit­ter i. En av de and­re pas­sa­sje­re­ne opp­fat­tet si­tua­sjo­nen som tra­fikk­far­lig og prøv­de å få 33-årin­gen til å set­te seg. Etter hvert med­før­te det­te at 33-årin­gen slo han fle­re gan­ger i an­sik­tet. Han ble også dømt for å stjå­let en jak­ke i en bu­tikk på Amfi Mad­la.

Stav­an­ger ting­rett kom til at han skul­le døm­mes til feng­sel i tre må­ne­der.

FOTO: ROY STORVIK

NEK­TET: En 33 år gam­mel mann er dømt for å ha opp­holdt seg på Amfi Mad­la til tross for at han fikk for­bud mot å opp­hol­de seg på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.