Ny debatt om syke­lønn

Rogalands Avis - - Kommentar -

Folke­tryg­den fra 1967 og syke­lønns­ord­nin­gen som ble inn­ført i 1978, til­hø­rer selve ba­ere­bjel­ken i den nors­ke vel­ferds­mo­del­len. Selv om det er den bor­ger­li­ge Bor­ten-re­gje­rin­gen som har fått aeren for å ha inn­ført folke­tryg­den, er det først og fremst Ap i sam­ar­beid med fag­be­ve­gel­sen som har va­ert den vik­tigs­te på­dri­ver for tan­ken om en stat­lig folke­trygd og lønn for alle ar­beids­ta­ke­re un­der syk­dom. Det er den his­to­ris­ke bak­grun­nen for at venstre­si­den auto­ma­tisk har slått ring om ord­nin­ge­ne, mens høyre­si­den ofte har øns­ket å for­and­re for å spa­re pen­ger for sta­ten. Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen for­søk­te seg rik­tig nok i sin tid på å for­and­re syke­lønns­ord­nin­gen ved å lem­pe en stør­re del av ut­gif­te­ne over på ar­beids­gi­ver­ne. Stol­ten­berg og Ap fikk da en kraf­tig smekk fra LO. Syke­lønns­ord­nin­gen er en del av Ia-av­ta­len. Man tul­ler ikke med inn­gåt­te av­ta­ler.

Ia-av­ta­len går ut i 2018. NHO og Høy­res Hei­di Nord­by Lun­de me­ner at det da er na­tur­lig å se på even­tu­el­le end­rin­ger i syke­lønns­ord­nin­gen for å få de of­fent­li­ge ut­gif­ter ned og yr­kes­del­ta­kel­sen opp. Vi øns­ker de­bat­ten vel­kom­men, men vi tvi­ler på at det vil duk­ke opp ar­gu­men­ter som vi ikke har hørt man­ge gan­ger før. Det er et fak­tum at Nor­ge – «ver­dens ri­kes­te land» – har be­ty­de­lig høy­ere syke­fra­va­er enn and­re land. Det høye syke­fra­va­e­ret er et pa­ra­doks siden nord­menn har bed­re helse og le­ver len­ger enn folk i man­ge and­re land. Det kan selv­føl­ge­lig ha sam­men­heng med en me­get god syke­lønns­ord­ning som ga­ran­te­rer full lønn fra førs­te syke­dag. Men det går an å hev­de at det er bra for den en­kel­te og for ar­beids­kol­le­ga­ene, at nord­menn har råd til å hol­de seg borte fra job­ben når de er syke. Det er naivt å tro at ikke no­en mis­bru­ker ord­nin­gen til å ta seg no­en eks­tra be­tal­te fri­da­ger. Pro­ble­met må kun­ne lø­ses på den en­kel­te be­drift uten å gå den tun­ge lov­vei­en med å for­and­re syke­lønns­ord­nin­gen. Ar­beids­gi­ver­ne har plikt til å ta en sam­ta­le med med­ar­bei­de­re som de mis­ten­ker for å va­ere borte uten gyl­dig grunn.

Det er naivt å tro at ikke no­en mis­bru­ker ord­nin­gen til å ta seg no­en eks­tra be­tal­te fri­da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.