Et skjells­ord å va­ere po­li­ti­ker

• Che­sak: – Må fin­ne ut hvor­for det har blitt slik

Rogalands Avis - - Samfunn - AR­NE BIRKEMO abi@ro­ga­lands­avis.no

FYLKESHUSET: Ma­ri­an­ne Che­sak

(Ap) måt­te ta en run­de med fa­mi­li­en om hva de skul­le gjø­re der­som sin­te de­mon­stran­ter skul­le pl­ut­se­lig stå i ha­gen de­res.

Ma­ri­an­ne Che­sak har sagt ja til å fort­set­te i po­li­tik­ken. Hun har sagt ja til topp­ver­vet, å bli inn­stilt som ord­fø­rer­kan­di­dat for Ar­bei­der­par­ti­et på fyl­kes­tin­get i Rogaland. Val­get var ikke like lett som hun had­de hå­pet.

– Det har blitt et skjells­ord å va­ere po­li­ti­ker. Det har blitt helt ok å for­ak­te de som be­stem­mer, nes­ten på et per­son­lig nivå, sier Che­sak til RA.

Ap-kvin­nen me­ner det har blitt tøf­fe­re å va­ere po­li­ti­ker. Én ting er et til­spis­set po­li­tisk de­batt­kli­ma. En an­nen ting er folk i gata. Spe­si­elt bom­pen­ge­de­bat­ten har satt en støkk i hen­ne.

– Som po­li­ti­ker så skal man tåle litt hets, men mine to elds­te barn le­ser avi­ser og de ser hva folk skri­ver i kom­men­tar­fel­te­ne.

Det gikk en fan­den i meg. Dis­se kref­te­ne skal ikke knek­ke meg. Ma­ri­an­ne Che­sak

Opp­he­tet bom­pen­ge­de­batt

Po­li­ti­ke­re på Nord-jaeren er blitt het­set og tru­et i bom­pen­ge­de­bat­ten. Folk har opp­ford­ret til trop­pe opp hjem­me hos po­li­ti­ke­re.

– Fa­mi­li­en måt­te ha en sam­ta­le hjem­me, om hva vi skul­le gjø­re der­som no­en skul­le kom­me og de­mon­stre­re i ha­gen vår. Det kan skje, selv om jeg tror at det. Uan­sett gjør sli­ke ting det vans­ke­li­ge­re og mer kre­ven­de å si ja. Det er ikke kjekt når folk skri­ver at «hun er en tyv. De stje­ler våre pen­ger. De er en for­ra­e­de­re, og at un­ge­ne bare må tåle å høre det», for­tel­ler Che­sak og fort­set­ter:

– Vi må fin­ne ut hvor­for det er blitt slik. Er det kun bom­penge­sa­ken? El­ler er det en an­nen frust­ra­sjon som lig­ger i bunn? Det­te må vi ta på al­vor.

– And­re po­li­ti­ke­re er blitt tru­et mer enn meg. Slik får en til å ten­ke. Det får folk til å ten­ke seg om to gan­ger før de stil­ler til gjen­valg. Slik gjør det vans­ke­li­ge­re å re­krut­te­re en­ga­sjer­te folk til po­li­tik­ken – selv om jeg som no­mi­na­sjons­ko­mité­le­der i Stav­an­ger ikke har opp­levd at no­en vil trek­ke seg, sier fem­barns­mo­ren, som har fire døt­re og en sønn.

Che­sak måt­te spør sine to elds­te døt­re på 16 og 15 år, om de sy­nes hun bur­de fort­set­te i po­li­tik­ken.

– Sva­ret jeg fikk var her­lig å høre: «Åh, mam­ma, det må du gjø­re. Det er så vik­tig det du gjør», gjen­for­tel­ler Che­sak.

– Jeg blir fak­tisk litt mo­ti­vert av het­sen. Jeg kjen­te at det gikk en fan­den i meg. Dis­se kref­te­ne skal ikke knek­ke meg.

– Opp­gulp blir of­fent­lig

Svein Tua­stad, stats­vi­ter og første­ama­nu­en­sis ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, tror ikke po­li­ti­ker­for­ak­ten har økt, men han me­ner so­sia­le medi­er har løf­tet «pri­va­te opp­gulp» fram i of­fent­lig­he­ten.

– Før var ting som ble sagt i ven­ners lag, på ka­fe­en, rundt pizza­bor­det holdt pri­vat. Det for­ble i en pri­vat sfa­ere. Med so­sia­le medi­er så går tid­li­ge­re pri­va­te opp­gulp ufi­l­trert og ure­di­gert rett ut i of­fent­lig­he­ten, sier Tua­stad til RA.

Det er in­gen grunn til å tro at det rå­der mer po­li­ti­ker­for­akt i dag enn før, me­ner Tua­stad, og po­li­ti­ke­re må tåle å stå i stor­men, men det går en gren­se.

– Det er vik­tig for re­krut­te­rin­gen å slå hardt ned på når po­li­ti­ke­res pri­vats­fa­ere blir in­va­dert. Det kan øde­leg­ge hele po­li­tik­ken. Den grense­stol­pen må stå fast, fast­slår Tua­stad.

STIL­LER IGJEN: Ma­ri­an­ne Che­sak er Aps topp­kan­di­dat på fyl­kes­tin­get i Rogaland. Hun måt­te snak­ke grun­dig me d fa­mi­li­en før hun be­stem­te seg, for­di det er blitt tøf­fe­re å va­ere po­li­ti­ker, me­ner hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.