Han blir ny sjef i Eien­doms­meg­ler 1

Rogalands Avis - - Samfunn - AR­NE BIRKEMO abi@ro­ga­lands­avis.no

Gau­te Thi­se Ja­cob­sen tar over for Ru­ne Ber­tel­sen, og blir re­gion­sjef i Eien­doms­meg­ler 1.

■ Gau­te Thi­se Ja­cob­sen, tid­li­ge­re re­gion­di­rek­tør – nå pro­dukt­sjef, i Spare­bank 1 Sr­bank blir re­gion­sjef i Eien­doms­meg­ler 1. Han til­trer stil­lin­gen i lø­pet av høs­ten, se­nest 1. no­vem­ber. Thi­se

Ja­cob­sen er der­med etter­føl­ge­ren til Ru­ne Ber­tel­sen, som slut­tet i Eien­doms­meg­ler 1 for å be­gyn­ne å job­be hos ei­en­doms­ut­vik­ler Al­fred Ydste­bø og Base Bo­lig, skrev Af­ten­bla­det i au­gust.

– Hop­pe etter Wirko­la

– Det blir spen­nen­de å over­ta etter en så dyk­tig fag­mann som Ru­ne Ber­tel­sen. Det blir litt som å hop­pe etter Wirko­la, men no­en må gjø­re det også. Og etter 13 år i Sr-bank er mo­ti­va­sjo­nen for å va­ere med og vi­dere­ut­vik­le Eien­doms­meg­ler 1 vel­dig stor. Så jeg sat­ser på å lan­de med en form for tele­mark­ned­slag, sier Thi­se Ja­cob­sen til RA.

Thi­se Ja­cob­sen be­gyn­te i Sr-bank i 2005 som fi­nans­råd­gi­ver. Siden har han job­bet som bank­sjef, om­råde­sjef og re­gion­di­rek­tør – samt pro­dukt­sjef.

Spår god bo­lig­høst

Som å hop­pe etter Wirko­la. Gau­te Thi­se Ja­cob­sen

– Bo­lig­mar­ke­det har blitt grad­vis tre­ge­re siden vi lå på 20 da­gers om­set­nings­tid i 2013. Selv om det kan­skje ikke er det tem­po­et vi skal til­ba­ke til, så har vi tro på et litt bed­re mar­ked i høst, sier Thi­se Ja­cob­sen.

Au­gust­tal­le­ne vi­ser en pris­stig­ning på 2,2 pro­sent i Stav­an­ger. Thi­se Ja­cob­sen hå­per det er en in­di­ka­sjon på et mer ba­lan­sert mar­ked.

– Ser vi Sør-vest­lan­det un­der ett, så tror vi på rundt to pro­sent pris­stig­ning. Det­te er noe un­der tal­le­ne til Bo­ligme­te­ret fra Pro­gnose­sen­te­ret. De­res un­der­sø­kel­se vi­ser at hus­hold­nin­ge­ne som er po­si­ti­ve/tror på pris­stig­ning, for­ven­ter fire pro­sent vekst.

Thi­se Ja­cob­sen re­gist­re­rer også bed­re ti­der ge­ne­relt i re­gio­nen, som kan på­vir­ke bo­lig­mar­ke­det.

– Uav­hen­gig hvil­ken ret­ning man tror på, så ser vi at det er fle­re an­sat­te i be­drif­te­ne. En del av dis­se er til­flyt­te­re, som vi tror kan ska­pe be­ve­gel­se i bo­lig­mar­ke­det, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.