Åp­net nye Het­lands­hal­len – økt ka­pa­si­tet

Rogalands Avis - - Samfunn -

KRISTIANSLYST: Ons­dag åp­net den dob­le fler­bruks­hal­len Het­lands­hal­len i ny drakt. Hal­len er byg­get i til­knyt­ning til den ek­sis­te­ren­de Het­lands­hal­len og lig­ger mot øst på da­gens grus­bane. An­leg­get bru­kes av man­ge klubber til tre­nin­ger in­nen en rek­ke ball­spor­ter, i til­legg til at Kristianslyst sko­le og Het­land vi­dere­gå­en­de sko­le har undervisning i kropps­øving her.

Ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø står for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen.

– Het­lands­hal­len er en flek­si­bel fler­bruks­hall, og et vik­tig sup­ple­ment til by­ens idretts­an­legg, sa ord­fø­re­ren i ta­len.

Dob­belt­hal­len på Kristianslyst kos­tet 86 mil- lio­ner kro­ner. Hal­len har fått grønt tak, som gir mind­re be­hov for kjø­ling om som­mer­en, og iso­le­rer om vin­te­ren.

Det er mu­lig­het for ball­sport av man­ge slag, blant an­net hånd­ball, in­ne­ban­dy og bad­min­ton. I kjel­le­ren er det et godt ut­styrt styrke­rom. Det er også byg­get ny kunst­gress­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.