Ret­tel­se:

Rogalands Avis - - Samfunn -

I ar­tik­ke­len «Blokk-ja i kveld» i RA i går het det at kon­tor­blok­ken i Knud Holms gate 9 skal ut på hø­ring. Det kor­rek­te er at Base Pro­per­tys pla­ner, som in­klu­de­rer en inn­til 18 eta­sjer høy byg­ning, skal kon­se­kvens­ut­re­des. Byg­nin­gens på­virk­ning på by­land­skap, kul­tur­min­ner og kul­tur­mil­jø skal ut­re­des. Så skal sa­ken til­ba­ke til kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.