Barne­hage-tvil For­eld­re­ne: Ting snur fort

Rogalands Avis - - Samfunn - STEIN RO­GER FOSSMO

■ Syn­ken­de barne­tall før­te til at fire barne­ha­ger i Hin­na, Tas­ta og Hund­våg ble av­vik­let, til­sam­men 150 plas­ser. I til­legg ble tre pri­va­te barne­ha­ger av­vik­let, og én barne­hage ble va­rig stengt etter til­syn.

– De pri­va­te som av­vik­les vi­ser hvor­for Ap vil at by­ens barne­ha­ger skal va­ere kom­mu­na­le, i na­er­mil­jø­et. Kom­mu­nen har in­gen rett til å be pri­va­te ta sin del av re­duk­sjo­nen når barne­tal­let går ned. Da kan det også bli stør­re skjev­he­ter mel­lom by­de­le­ne, sier Dag Mos­si­ge, Aps frak­sjons­le­der i kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst.

Barne­hage­opp­ta­ket og barne­hage­bruks­pla­nen var til be­hand­ling i opp­vekst­sty­ret ons­dag Ap vil­le vite mer om årets tall, og spør seg om for man­ge barne­hage­plas­ser er blitt lagt ned.

– Mer is i ma­gen

– La­er­dom­men må va­ere at vi må ha litt mer is i ma­gen før vi leg­ger ned kom­mu­na­le barne­hage­plas­ser, sier Mos­si­ge.

Fler­talls­par­ti­ene (H, Frp, KRF, V og Sp) pek­te i et for­slag på mø­tet på at kom­mu­nens pro­gno­se for an­tall barn med lov­fes­tet rett til barne­hage­plass var 200 barn la­ve­re enn det fak­tis­ke an­tall som søk­te, et be­ty­de­lig av­vik. Fler­talls­par­ti­ene ba ad­mi­ni­stra­sjo­nen om bed­re løs­nin­ger.

– Barne­hage­sjef og råd­mann har gang på­pekt at det er på­krevd å re­du­se­re an­tall plas­ser av øko­no­mis­ke hen­syn. Alle barn i Stav­an­ger som har rett til plass fått til­delt barne­hage­plass, sier ut­valgs­le­der Sis­sel Kn­ut­sen Heg­dal (H).

RÅD­HU­SET: Pri­va­te barne­ha­ger som ble av­vik­let og alt­for få plas­ser på Stor­haug vi­ser kom­mu­nal sår­bar­het. For­eldre­re­pre­sen­tan­ter ber om flek­si­bi­li­tet.

– Rest­ka­pa­si­tet

Hun vi­ser også til at Stav­an­ger­barne­ha­ger har av­de­lin­ger som står tom­me.

– I til­legg til de plas­se­ne vi har til­delt så er det en stor «rest-ka­pa­si­tet» i Stav­an­ger, av­de­lin­ger i barne­ha­ger som står tom­me som vel­dig raskt kan tas i bruk der­som det er et økt be­hov. Alle som har rett til barne­hage­plass får plass. Men vi må til en­hver tid pas­se på at vi bru­ker de of­fent­li­ge res­sur­se­ne våre på best mu­lig måte, sier Kn­ut­sen Heg­dal. – I kon­junk­tur­sving­nin­ger ty­der ting på at man må ha is i ma­gen, og tåle at no­en av­de­lin­ger står tom­me, for å sik­re nok are­al i by­de­le­ne, sier styre­le­der Met­te Guld­brand­sen i Stav­an­ger­barne­ha­ge­nes For­eldre­for­ening til RA.

Styre­le­de­ren pe­ker på at det er vans­ke­lig å ha full over­sikt, og ned­leg­gel­ser kan vir­ke inn. – Jeg er glad vi ikke får ny ned nå. Ting end­rer seg raskt in­nen barne­hage­opp­tak. og jeg har stor for­stå­el­se for at det er vans­ke­lig å plan­leg­ge, sier hun. Stor­haug by­del be­kym­rer spe­si­elt.

– Vi øns­ker oss enda mer am­bi­siøs barne­hage­bruks­plan for Stor­haugs del, det er stor un­der­dek­ning. I sen­trumsna­ere strøk har man­ge ikke bil, så kom­mu­nen bør set­te av el­ler re­gu­le­re om tom­ter på Stor­haug, sier Guld­brand­sen.

ILLUSTRASJONSFOTO: SA­RA JOHANNESSEN / SCANPIX

SÅRBART: Pri­va­te barne­ha­ger fø­rer til en vans­ke­li­ge­re ka­bal når plas­ser skal leg­ges ned, for­di kom­mu­nen må leg­ge ned sine egne, fram­hol­der Dag Mos­si­ge (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.