ENKLERE KJØRETØY Å LAGE OG VEDLIKEHOLDE

Rogalands Avis - - Samfunn -

■ Både det å pro­du­se­re og vedlikeholde elek­tris­ke bi­ler er mind­re ar­beids­kre­ven­de enn hva som er til­fel­let for kon­ven­sjo­nel­le ben­sin- og die­sel­bi­ler, går det fram av en ar­tik­kel på Eur­ak­tiv.com.

■ Bi­ler med for­bren­nings­mo­tor inne­hol­der seks gan­ger fle­re be­ve­ge­li­ge de­ler enn elek­tris­ke bi­ler.

■ Elek­tris­ke bi­ler tren­ger der­med om­trent 60 pro­sent faer­re re­serve­de­ler enn det som er til­fel­let for ben­si­nog die­sel­bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.